Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kontrolės departamento Kontrolės koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Kontrolės koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pareiškėjų ir paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymo kontrolę ir valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei kontrolės darbo dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir ES teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • laiku ir tinkamai perkelia į darbo procedūrų aprašus bei kitus dokumentus visus su kontrole susijusius LR ir ES teisės aktų pasikeitimus, susijusius su valstybės ir ES paramos fondais žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei;
 • pagal Departamento kompetenciją inicijuoja ir derina kitų institucijų teisės aktų pakeitimų projektus;
 • pagal kompetenciją inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių projektų rengimą / pakeitimą, peržiūri parengtą bendradarbiavimo sutarties projektą / pakeitimą ir įvertina su Departamento veikla susijusias sutarties sąlygas, jų atitikimą sutarties objektui bei norminiams teisės aktams;
 • renka informaciją apie Departamento 10 teritorinių skyrių darbuotojų profesines žinias, įgūdžius bei vykdo mokymus, rengia seminarus, susijusius su darbo, procedūrų ir kontrolės sistemos tobulinimu;
 • 5 vykdo pareiškėjų, paramos gavėjų ir kitų su valstybės ES parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei susijusių subjektų rizikingumo nustatymo ir įvertinimo funkciją, siūlo atrankos patikrai, t.y. patikrai vietoje bei nuotolinei patikrai, vietoje reikšmes, rizikos kriterijus ir jų svorius, naudojamus atrankose patikroms;
 • atlieka pareiškėjų ir paramos gavėjų, kitų subjektų atrankas patikroms, t.y. patikros vietoje ir nuotolinėms patikroms, bei įvykdęs atrankas, nustatyta tvarka pateikia teisingas ir pagrįstas ataskaitas, duomenis bei išvadas, apie atrinktus subjektus nustatyta tvarka informuoja suinteresuotus Agentūros struktūrinius padalinius;
 • rengia ir tobulina atrankų patikroms, t.y. patikroms vietoje ir nuotolinėms patikroms, metodikas, Skyriaus darbo procedūrų aprašus bei dalyvauja kuriant ir tobulinant paramos priemonių administravimo informacines sistemas;
 • rengia patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, užduotis bei pavedimus dėl užsakomųjų patikrų atlikimo Departamento teritoriniams Patikrų vietoje skyriams, koordinuoja ir kontroliuoja jų atlikimą, sudaro bei papildo Kontrolės planus ir kontroliuoja, kaip Departamento teritoriniai Patikrų vietoje skyriai laikosi sudaryto Kontrolės plano;
 • bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja Departamento teritorinių Patikrų vietoje skyrių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • užtikrina archyvinės medžiagos, susijusios su valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėmis, konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą;
 • (2018 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. PS1-407 redakcija nuo 2018 m. kovo 5 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »