Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kontrolės departamento Telšių patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. liepos 8 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d.

įsakymu Nr. PS1-904KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TELŠIŲ PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Telšių patikrų vietoje skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.


III. SKYRIUS

veiklos sritIs


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

4.5. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) administruojamų priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

5.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

5.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

5.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai lėšas;

5.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie valstybės bei ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

5.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su valstybės bei ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą NMA interesams;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

5.12. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

5.13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai;

5.14. tvarko dokumentus pagal nustatytas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.15. NMA direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja NMA Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (127) »