Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Korupcijos prevencijos ir kokybės skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. liepos 22 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) struktūrinių padalinių veiklos kokybės kontrolės patikrinimus, administruoti „Pasitikėjimo linija“ ir kitais būdais asmenų teikiamą informaciją.


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – atliekant veiklos kokybės kontrolę bei administruojant „Pasitikėjimo linija“ ir kitais būdais asmenų teikiamą informaciją


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti patikrinimų ar kontrolės darbo patirties;

4.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, žemės ūkio ministro įsakymus valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei klausimais, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo NMA administruojančių valstybės ir ES paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei padalinių darbuotojų ir paramos subjektų rizikingumo nustatymo ir įvertinimo funkciją, siūlo Skyriaus vedėjui kontrolės kokybės patikrinimų reikšmes ir rizikos kriterijus;

5.2. atrenka patikrinimui Kontrolės departamento teritorinių patikrų vietoje skyrių atliktas patikras vietoje, įskaitant patikras vietoje dėl gautų pranešimų „Pasitikėjimo linija“, ir NMA administruojančių valstybės ir ES paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei padalinių veiklos kokybės patikrinimui vykdyti reikalingus objektus / subjektus, rengia sąrašų projektus ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;

5.3. atlieka veiklos kokybės kontrolės patikrinimus siekiant nustatyti galimus pažeidimus ar galimus neteisėto paramos naudojimo atvejus, rengia atliktų tikrinimų ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui;

5.4. esant poreikiui analizuoja gautą bei turimą informaciją apie darbuotojų rizikingumo laipsnį, identifikuoja rizikingus darbuotojus bei teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui. Esant poreikiui atlieka kryžminius patikrinimus kilus įtarimams, kad darbuotojai naudojasi tarnybine padėtimi paramai gauti;

5.5. esant poreikiui atlieka tikrinimus, siekiant įsitikinti, ar institucijos, atliekančio deleguotas funkcijos, užtikrina deleguotų funkcijų tinkamą vykdymą;

5.6. informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus panaudojant Lietuvos valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas;

5.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą kitiems NMA struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti Lietuvos valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

5.8. rengia Skyriaus darbą reglamentuojančių dokumentų projektus, inicijuoja šių dokumentų pakeitimus, tvarko Skyriaus dokumentaciją;

5.9. analizuoja ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl NMA darbuotojų atliekamų patikrinimų kokybės gerinimo bei papildomų ar alternatyvių kontrolės priemonių taikymo;

5.10. administruoja „Pasitikėjimo linija“ ir kitais būdais asmenų teikiamą informaciją, ją analizuoja ir sistemina, organizuoja jos perdavimą bei vykdo kontrolę;

5.11. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.13. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;

5.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NMA vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (81) »