Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kultūros ir meno skyrius skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Kultūros ir meno skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15
 • Kultūros ir meno skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybėje kultūros politiką ir organizuoti skyriaus veiklą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, numato ir įgyvendina skyriaus vidaus kontrolės priemones, organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose nurodytus tikslus ir uždavinius;
 • inicijuoja kultūros politikos ir strategijos parengimą ir koordinuoja jos įgyvendinimą Panevėžio mieste;
 • rengia ilgalaikes ir trumpalaikes miesto kultūros programas, Savivaldybės strateginius planus, planuoja kultūros programoms įgyvendinti reikalingas lėšas, koordinuoja programų vykdymą, siekiant įgyvendinti kultūros politiką savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, teikia siūlymus dėl jų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, kitais su įstaigų veikla susijusiais klausimais, užtikrina teisės aktų įgyvendinimą skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikloje;
 • koordinuoja švenčių ir kitų miesto renginių organizavimą, profesionaliojo ir mėgėjų meno, taip pat etninės kultūros sklaidą ir plėtrą savivaldybės teritorijoje, siekiant ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą;
 • inicijuoja miesto kultūros investicinių programų ir projektų rengimą, kultūros įstaigų remonto ir renovacijos iniciatyvas, dalyvauja planuojant kultūros srities investicijų projektams įgyvendinti reikalingas lėšas;
 • inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi miesto kultūros ir meno sklaida, atstovauja Savivaldybei, siekiant plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis Panevėžyje, Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
 • bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, menininkais, visuomeninėmis organizacijomis, vykdančiomis veiklą mieste, siekiant gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • rengia ir derina skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, skyriaus darbuotojų ir pavaldžių kultūros ir meno įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
 • analizuoja kultūros ir meno raidos tendencijas Panevėžyje, Lietuvoje ir užsienio valstybėse ir teikia apibendrinimus Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimo ar drausminės ir tarnybinės atsakomybės taikymo;
 • teikia pasiūlymus sudarant Kultūros ir meno programą, nurodytą savivaldybės biudžete;
 • pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • teikia skyriaus veiklos ataskaitas, informaciją skyriaus veiklos klausimais;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
 • rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus veikla, projektus;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
 • teikia Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
 • užtikrina skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 • nesant skyriaus vyriausiojo specialisto, atlieka jo funkcijas.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, kultūros politiką, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su skyriaus veikla, spręsti;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: