Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kultūros skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Tauragė - Tauragės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės jaunimo politikai formuoti ir įgyvendinti: rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • kuruoja savivaldybės jaunimo centrų, erdvių ir jaunimo darbuotojų veiklą;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • pagal kompetenciją dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
 • kuruoja jaunimo iniciatyvas, organizuoja įvairaus pobūdžio renginius, stovyklas;
 • pagal kompetenciją vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuotolinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
 • užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ES ISO 9001 standarto reikalavimus, rengia savo veiklos planus ir ataskaitas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Darbo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su jaunimo politikos tikslais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti derybinių įgūdžių;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Tauragės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: