Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kultūros skyrius Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. AP-466


ŽMONIŲ GEROVĖS IR UGDYMO DEPARTAMENTO

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

Pareigybės aprašymas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalingaSavivaldybės kultūros plėtros programos įgyvendinimui, administruoti turizmo įvairios trukmės strateginių, plėtros bei veiklos planų rengimą ir vykdymo priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti komunikacijos, rinkodaros, turizmo ir poilsio, paveldo studijų arba kultūros studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties turizmo ir (ar) kultūros srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, turizmo plėtrą, kultūros politiką, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo, Europos Sąjungos šalių turizmo aspektus, su Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos Bendrijos iniciatyvų programomis turizmo srityje;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, MS Excel, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijos:

5.1. Siekdamas įgyvendinti kultūros plėtros programos tikslus ir uždavinius, susijusius su Skyriaus funkcijomis:

5.1.1. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginiuose dokumentuose, veiklos planuose numatytas turizmo plėtros priemones, teikia siūlymus dėl vietinio turizmo plėtojimo;

5.1.2. organizuoja Šiaulių miesto turizmo plėtros strategijos, turizmo plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą;
5.1.3. dalyvauja turizmo parodose, turizmo galimybių pristatymo ir kituose renginiuose; skatinančių vietinį turizmą;

5.1.4. inicijuoja Europos Sąjungos ir kitų finansinių šaltinių remiamus turizmo plėtros projektus, rengia projektinius pasiūlymus, koordinuoja ir dalyvauja juos įgyvendinant;
5.1.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės strateginiams veiklos planams ir Savivaldybės biudžetui sudaryti, dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų turizmo priemonėms finansuoti, poreikio planavimą.

5.2. Renka, analizuoja ir teikia informaciją apie kitų miestų aktualią patirtį vietinio turizmo srityje, teikia siūlymus dėl analogiškų ir panašių projektų įgyvendinimo.

5.3. Analizuoja ir vertina Savivaldybės biudžetinės įstaigos, veikiančios turizmo ir kultūros srityje veiklos programas, planus ir ataskaitas, rengia išvadas.

5.4. Inicijuoja visuomeninių kultūros ir turizmo plėtrą skatinančių organizacijų kūrimąsi, koordinuoja jų veiklą, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis.
5.5. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.6. Atstovauja Skyriui vietiniuose ir tarptautiniuose turizmo projektuose, renginiuose ir rengia reikiamą medžiagą pagal savo kompetenciją.

5.7. Bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijų, Lietuvos turizmo verslo asociacijų, kitų organizacijų atstovais, kultūros, turizmo srities įstaigų darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, puoselėjančiomis turizmo kelius, kultūrą ir meną.
5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją.
5.9. Organizuoja viešųjų pirkimų konkursus, rengia jų dokumentus, sutartis ir vykdo jų priežiūrą, įgyvendindamas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
5.10. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos srities priemonių planus, pasiūlymus bei ataskaitas apie atliktą darbą.
5.11. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: