Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus Patarėjas

Vilnius - Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Darbo pobūdis

 • Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 14
 • Pareigybė reikalinga spręsti skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, užtikrinti priskirtų funkcijų įgyvendinimą bei pavedimų vykdymą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia departamento strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, vykdo jų stebėseną pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 82, reikalavimus ir kontroliuoja juose esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
 • rengia ir teikia departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms institucijoms apibendrintą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus kūno kultūros ir sporto valdymo srityse;
 • organizuoja departamento metinės veiklos ataskaitai reikalingos informacijos surinkimą iš departamento administracijos padalinių, departamentui pavaldžių bei kitų jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų, rengia departamento metinės veiklos ataskaitą;
 • kontroliuoja departamentui pavaldžių ar kitų jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos planavimo dokumentų atitiktį departamento strateginiam ir metiniam veiklos planams;
 • įgyvendinant 2011–2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296, rengia strateginio planavimo dokumentus;
 • pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanclerio pavedimus, taip pat vidaus reikalų ministro ir departamento vadovybės pavedimus;
 • teikia kitiems departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat – departamentui pavaldžioms ir kitoms jo veiklos sričiai priskirtoms įstaigoms metodinę pagalbą rengiant veiklos planavimo dokumentus;
 • teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo kūno kultūros ir sporto srityje tobulinimo, Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus kūno kultūros ir sporto srityje;
 • atlieka Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sekretoriaus funkcijas;
 • teikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus darbo tobulinimo;
 • analizuoja ir vertina Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių patirtį, rengia pasiūlymus dėl gerosios praktikos kūno kultūros ir sporto srityje panaudojimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto sistemos ypatumus;
 • analizuoja ir vertina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus išvadoms gauti teisės aktų projektus Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
 • pagal kompetenciją nagrinėja gautus asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
 • atlieka kitus departamento vadovybės ir Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį strateginio planavimo ar viešojo administravimo ir teisės aktų projektų rengimo srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, teisės aktų rengimą ir kūno kultūros ir sporto sritį;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti sprendimo būdus bei rengti atitinkamas išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu;
 • mokėti vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų pažengusio vartotojo B2 lygmeniu pagal EUROPASS.
CVB client

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: