Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Laižuvos seniūnijos seniūnas. Pareiginės algos koeficientas 9,2 (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A1-1500

LAIŽUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnijos seniūnas (toliau – Seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – Laižuvos seniūnijos viešąjį ir vidaus administravimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Seniūnas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų, turimų materialinių ir finansinių išteklių, personalo valdyme, seniūnijos veiklos administravime.

IVSKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, turėti vadovavimo ir administravimo įgūdžių.
4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius, viešuosius pirkimus bei dokumentų valdymą.
4.3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
4.4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
4.5. Gebėti tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, mokėti dirbti komandoje.
4.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kolektyvo veiklą.
4.7. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
5.2. Vykdo jam priskirtas Seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo valdymo funkcijas:
5.2.1. Priėmimas ir atleidimas iš pareigų (raštu suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi), pareigybių aprašymų tvirtinimas;
5.2.2. Kasmetinių atostogų grafiko sudarymas bei tvirtinimas, atostogų suteikimas;
5.2.3. Siuntimas į komandiruotes, drausminių nuobaudų skyrimas;
5.2.4. Priemokų, premijų, materialinių pašalpų skyrimas teisės aktų, kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka;
5.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;.
5.4. Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
5.5. Registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti, administruoja Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūrą;
5.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose Seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia Seniūną į savo gyvenamąją vietą;
5.7. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.8. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.9. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
5.10. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
5.11. Prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.12. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.13. Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.14. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
5.15. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui, o seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – ir savivaldybės tarybai;
5.16. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
5.17. Sudaro sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
5.18. Organizuoja seniūnaičių rinkimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu skelbia rinkimų datą, teikia Administracijos direktoriui tvirtinti rinkimų rezultatus;
5.19. Gali būti pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams Seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
5.20 Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus tam skirtų asignavimų ribose, rūpinasi jų vykdymu;
5.21. Siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Other company job ads:

All ads of this company (81) »