Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos Vyriausiasis patarėjas

Vilnius - Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Darbo pobūdis

 • Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Kontrolieriaus tarnyba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija - 16
 • Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų/galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau – Kontrolierius). Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų įgyvendinimą, vykdant Kontrolieriaus tarnybai nustatytas funkcijas, atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir prižiūri Kontrolieriaus pavedimų vykdymą ir teikia siūlymus Kontrolieriui dėl šių pavedimų kokybiško ir tinkamu laiku įgyvendinimo;
 • teikia Kontrolieriui išvadas, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos;
 • nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje;
 • teisiškai vertina ir teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, atlikto tyrimo ar teikiamo siūlymo Kontrolieriui savo iniciatyva pradėti tyrimą;
 • organizuoja Kontrolieriaus tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Kontrolieriaus tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projekto rengimą, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę ir teikia informaciją Kontrolieriui;
 • Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;
 • užtikrina teisiniu požiūriu teisingą Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų surašomų dokumentų turinį ir formą;
 • rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, skirtus Kontrolieriaus tarnybos funkcijoms įgyvendinti, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
 • Kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Seimo, Vyriausybės, mokslo ir studijų institucijų tarybų, senatų, kitų valdymo ar savivaldos organų posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, kai svarstomi klausimai, susiję su Kontrolieriaus tarnybos veikla arba kontrolieriaus atliekamu tyrimu;
 • siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus, Kontrolieriui teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui dėl teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigos;
 • vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Kontrolieriaus tarnybos veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir bent vieną iš šių kalbų: vokiečių, prancūzų, rusų A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa „Internet Explorer“;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, būti kūrybingas.
CVB client

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: