Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Lošimo įrenginių techninės kontrolės ir registro skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriui priskirtas funkcijas, padedant Priežiūros tarnybos direktoriui užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių eksploatavimo priežiūra ir kontrole, neprieštarautų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems reikalavimams taip pat užtikrinti Priežiūros tarnybos valdomų informacinių technologijų veiklos tęstinumą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus Priežiūros tarnybai teikia išvadas (pastabas ir siūlymus) dėl kitų valstybės institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų.
 • Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.
 • Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.
 • Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka dėl padaryto administracinės teisės pažeidimo surašo protokolus.
 • Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
 • Nagrinėja dokumentus, kurių reikia patvirtinti lošimo įrenginių tipus ir kitais su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių eksploatavimu, jų technine kontrole, susijusiais klausimais bei rengia išvadas ir įsakymų projektus šiais klausimais, atsako už Priežiūros tarnybos valdomų registrų ir informacinių sistemų (toliau – informacinės sistemos) vystymą ir plėtros strategijos rengimą.
 • Dalyvauja rengiant informacinių sistemų saugos dokumentus.
 • Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.
 • Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimusdėlazartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.
 • Vertina naudojamų lošimų įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo bei jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.
 • Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių.
 • Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
 • Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba, esant poreikiui, koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 • Periodiškai atlieka informacinių sistemų, taikomųjų programinių įrangų, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos profilaktikos darbus.
 • Administruoja Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinę sistemą bei dokumentų ir užduočių valdymo sistemą ir jų tarnybines stotis, prižiūri ir tvarko su tuo susijusią techninę ir programinę įrangą, reguliariai tikrina jų apsaugos patikimumą, teikia siūlymus dėl apsaugos tobulinimo ir sprendžia kitus su tuo susijusius klausimus.
 • Konsultuoja Priežiūros tarnybos darbuotojus taikomosios programinės įrangos vartojimo klausimais, prireikus ją atnaujina.
 • Dalyvauja įgyjant ir diegia kompiuterines programas.
 • Administruoja Priežiūros tarnybos interneto tinklalapį.
 • Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 • Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
 • Testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
 • Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba, esant poreikiui, koordinuoja sutrikimų šalinimą.
 • Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant informacinėse sistemose esančią informaciją arba, esant poreikiui koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant informacinėse sistemose esančią informacijos teikimą.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos krypties arba jam prilyginamą išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
 • Mokėti B2 lygiu vieną iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų.
 • Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
 • Išmanyti administracinę teisę, informacines technologijas, taikomąją elektroniką ir sugebėti analizuoti techninę dokumentaciją.
 • Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: