Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Medininkų pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (skyriaus) specialistas (pareiginės algos koeficientas 4,4)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 26T-93
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 26T-49
redakcija)

MEDININKŲ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO FITOSANITARIJOS POSTO (SKYRIAUS) SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  • 1. Medininkų pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (skyriaus) (toliau – postas) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 160-24.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Posto specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose: fitosanitarijos, augalų apsaugos produktų, dauginamosios medžiagos, vaisių ir daržovių atitikties prekyboms standartams bei žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų stebėsenos ir kontrolės srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį gyvybės mokslų studijų krypčių grupės: biologijos arba mikrobiologijos, molekulinės biologijos krypties išsilavinimą arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės žemės ūkio ar miškininkystės krypties išsilavinimą.
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnybos) veiklą;
4.3. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją fitosanitarijos klausimais ir laiku ją panaudoti;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu augalų bei augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų fitosanitarinį tikrinimą bei, esant poreikiui, išduoda fitosanitarinius sertifikatus eksportą ar reeksportą vykdantiems subjektams ir veda sertifikatų apskaitą;
5.2. vykdo šviežių vaisių bei daržovių atitikties prekybos standartams patikrą pagal nustatytus privalomuosius kokybės reikalavimus ir išduoda šviežių vaisių ir daržovių atitikties Bendrijos prekybos standartams sertifikatus;
5.3. vykdo žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, įvežamų į Lietuvos Respubliką ir ES bei vežamos tranzitu, kontrolę pasienyje, taip pat augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną pasienyje;
5.4. vykdo įvežamos iš trečiųjų šalių medinės pakavimo medžiagos atitikties nustatytiems fitosanitarijos reikalavimams kontrolę;
5.5. vykdo įvežamų iš trečiųjų šalių, kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, kontrolę;
5.6. vykdo įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne ES valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir vežamų tranzitu augalų apsaugos produktų kontrolę;
5.7. vykdo įvežamos ne ES valstybėse narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintos dauginamosios medžiagos lygiavertiškumo reikalavimų tikrinimą;
5.8. pagal kompetenciją vykdo invazinių svetimų augalų rūšių pasienio kontrolę;
5.9. prireikus išduoda teisės aktų nustatyta tvarka augalų pasus įvežamiems augalams, augaliniams produktams ar kitiems susijusiems objektams;
5.10 naudojant EUROPHYT informacinę sistemą, rengia notifikacijas skirtas ES institucijoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms apie įvežamuose kroviniuose nustatytus kenksminguosius organizmus ar įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinių neatitikimą fitosanitariniams reikalavimams bei teikia jas Pasienio kontrolės koordinavimo skyriui;
5.11. prireikus rengia ataskaitas ar duomenis apie įvežamų ar vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų tikrinimą, kurios, nustatyta tvarka, teikiamos Europos Komisijai, ES šalims narėms, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos bei Europos ir Viduržemio jūros augalų apsaugos organizacijoms ar kitoms suinteresuotoms institucijoms, taip pat kitas posto kompetencijai priskirtais klausimais ataskaitas ir teikia jas tiesioginiam vadovui;
5.12. apie poste sulaikytus ir grąžintus krovinius nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą;
5.13. už poste atliktus augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų tikrinimus, taiko nustatyto dydžio valstybės rinkliavas ir apie tai informuoja ūkio subjektus (ar jų atstovus);
5.14. bendradarbiauja su pasienio punkte dirbančiomis institucijomis;
5.15. pagal kompetenciją dirba su Augalininkystės tarnybos naudojamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimui;
5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus posto vedėjo, Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėjo ar Augalininkystės tarnybos vadovybės pavestas funkcijas ir pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus posto vedėjui.
CVB client

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: