Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Metodinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Viešųjų pirkimų tarnyba

Darbo pobūdis

 • Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, rekomendacijų ir gairių rengimą, konsultacijų, metodinės pagalbos teikimą, bendradarbiavimą su Europos Komisija ir kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtą kompetenciją.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
 • teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos jau priimtus dokumentus ir pagal poreikį juos atnaujina;
 • moko Pirkimo vykdytojus, Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, rengia mokymams skirtą medžiagą;
 • neatlygintinai konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo klausimais;
 • konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais;
 • bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų ir koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
 • rengia atsakymus į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją;
 • teikia ir nuolat atnaujina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ skelbiamą informaciją apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašą;
 • ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų ir koncesijų klausimais;
 • apibendrina ir viešai skelbia dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą;
 • rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;
 • rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
 • tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
 • bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
 • sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui;
 • vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
 • išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimų klausimais, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Viešųjų pirkimų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: