Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus vedėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti miesto infrastruktūros objektų taisymo (remonto), priežiūros ir eksploatacijos darbus, miesto viešųjų teritorijų valymo, komunalinių atliekų tvarkymo darbus, keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi, administruoti miesto energetinio ūkio vystymo ir priežiūros, kapinių priežiūros darbus, spręsti eismo organizavimo ir eismo saugumo klausimus, organizuoti Savivaldybės turto valdymą, vykdyti statytojo (užsakovo) funkcijas statinių statybos, rekonstravimo, modernizavimo (atnaujinimo), remonto ir statinių techninės priežiūros kontrolės srityse, rengti ir įgyvendinti aplinkosaugos programas, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus, Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų (arba) priemonių projektus ir teikia Savivaldybės administracijai;
 • vykdo strateginį ir einamąjį miesto tvarkymo darbų, transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;
 • įgyvendina patvirtintas kuruojamos srities programas, rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas, teikia jas Savivaldybės administracijai;
 • rengia vietinių kelių, gatvių priežiūros ir plėtros metinių ir ilgalaikių programų projektus, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą, teikia Savivaldybės administracijai ataskaitas apie programų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo miesto infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą:
 • organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą;
 • koordinuoja KPPP finansavimo sutarčių vykdymą, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis;
 • sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu;
 • organizuoja ataskaitų, projektų ir kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų parengimą ir pateikimą;
 • įveda į informacinę sistemą „Kelių projektai“ objektų (rangos sutarčių) ir atliktų darbų duomenis, susijusius su sutartimis;
 • tvirtina projektuojamų, naujai statomų, rekonstruojamų, modernizuojamų (atnaujinamų), remontuojamų ir eksploatuojamų objektų defektinius ir atliktų darbų aktus, sąmatų skaičiavimus, atliekamų darbų kalkuliacijas, vizuoja finansinius dokumentus;
 • kontroliuoja skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pirkimų sutartis;
 • kontroliuoja lėšų, gautų objektams valdyti, projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti, panaudojimą;
 • kontroliuoja objektų valdymo, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos darbus;
 • vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas projektuojant statinius, naujai statant, rekonstruojant, modernizuojant (atnaujinant), remontuojant, nugriaunant Savivaldybės nuosavybės teise valdomus statinius;
 • racionaliai ir efektyviai naudoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą;
 • įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;
 • kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;
 • užtikrina ir kontroliuoja aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės (oro, dirvožemio, vandens) gerinimą ir apsaugą, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, aplinkosauginį visuomenės švietimą;
 • kontroliuoja kapinių priežiūros administravimą ir priežiūrą;
 • dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;
 • organizuoja darbo ir valstybines komisijas objektams perduoti naudoti;
 • derina kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendindamas skyriui pavestus uždavinius;
 • organizuoja kasmetines apžiūras garantiniuose objektuose, defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, šalinimą;
 • teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių miesto ūkio, infrastruktūros, transporto plėtros ir tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;
 • rekomenduoja Savivaldybės institucijoms tvirtinti su skyriaus veikla susijusių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų struktūrą, priimti į darbą arba atleisti šių įstaigų vadovus ir nustatyti jų atlyginimų dydžius, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos sričių;
 • atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijos klausimai;
 • atlieka skyriui skirtų asignavimų paskesniąją finansų kontrolę;
 • rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus vykdoma veikla, projektus;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
 • rengia dokumentų, priskirtų skyriaus kompetencijai, projektus;
 • rengia skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;
 • pagal skyriaus vykdomas funkcijas nustatyta tvarka organizuoja archyvinių bylų formavimą ir jų perdavimą saugoti;
 • pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos, pažymas;
 • organizuoja statybos rangos darbų kokybės kontrolės vykdymą;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės administracijos vykdomų projektų administravimo procesą, kokybišką vykdymą, praktinį taikymą ir jų tobulinimą;
 • rengia skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas apie jų vykdymą;
 • nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis;
 • teikia pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, pareiginių nuostatų keitimo, siekiant įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;
 • teikia Komunikacijos skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
 • užtikrina skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;
 • nesant skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;
 • vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų infrastruktūros projektų vadovo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su skyriaus veikla, spręsti;
 • būti susipažinęs su Panevėžio miesto kelių (gatvių) infrastruktūra;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: