Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro Patarėjas (ES) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Darbo pobūdis

 • Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėjas (ES) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (toliau – Komitetas) biuro (toliau – Biuras) patarėjo (ES) pareigybė reikalinga padėti vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo statute (toliau – Seimo statutas) apibrėžtą Komiteto veiklą Europos Sąjungos (toliau – ES) klausimų svarstymo, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) teisės aktų leidybos ir parlamentinės kontrolės srityse, užtikrinti Komiteto dalyvavimą Lietuvos Respublikos pozicijos rengimo ir derinimo procese.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • pagal nustatytas kuravimo sritis padeda Komiteto išvadų rengėjams parengti išvadų projektus ir pasiūlymus dėl ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos pozicijų dėl labai aktualių ir aktualių pasiūlymų priimti ES teisės aktus ir kitų ES dokumentų bei kitų klausimų, susijusių su Lietuvos naryste ES, o prireikus – išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ar kitų klausimų, perduotų Komitetui svarstyti, kad Komiteto posėdyje jie būtų laiku ir profesionaliai išnagrinėti ir kad būtų atliktos kitos Komitetui pavestos funkcijos;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad Komiteto išvados dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, ar Lietuvos Respublikos pozicijų dėl tų pasiūlymų būtų laiku sutvarkytos ir perduotos Seimo posėdžių sekretoriatui ir Vyriausybei, o Seimo priimtas teisės akto tekstas būtų laiku sutvarkytas ir perduotas Dokumentų departamentui tam, kad būtų užtikrintas sklandus teisėkūros procesas;
 • siekdamas padėti užtikrinti, kad būtų operatyviai ir sklandžiai svarstomi Seimo statute išvardyti Komiteto kompetencijai priklausantys klausimai, teikiamos išvados, atliekamos kitos Seimo pavestos užduotys, taip pat Komitetui teikiama ekspertinė pagalba, suderinęs su Biuro vedėju:
 • pagal kompetenciją stebi labai aktualių ir aktualių pasiūlymų priimti ES teisės aktus ir kitų dokumentų bei klausimų, susijusių su Lietuvos naryste ES, nagrinėjimą ES institucijose bei Lietuvos Respublikos pozicijų dėl tų pasiūlymų ir dokumentų rengimą, teikia pastabas, pasiūlymus ir kitą informaciją dėl jų nagrinėjimo Komitete;
 • pagal kompetenciją stebi ES teisės perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę eigą;
 • rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus, pastabas bei išvadas Komiteto nariams, rengiantiems ar analizuojantiems projektus, su Komiteto veikla susijusiais klausimais, dalyvauja atliekant įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę;
 • rengia Komiteto sprendimų projektus ir talkina Komitetui organizuojant sprendimų įgyvendinimą ir atskirų problemų parlamentinį tyrimą;
 • dalyvauja rengiant Komiteto darbo planų projektus ir Komiteto veiklos ataskaitų projektus;
 • dalyvauja Europos reikalų komiteto biuro rengiamuose pasitarimuose, kurių metu aptariama ir koordinuojama Seimo komitetų svarstymų, susijusių su ES klausimais, eiga ir keičiamasi aktualia informacija ES klausimais;
 • reguliariai atlieka Komiteto išskirtų prioritetų pagal Europos Komisijos metinę teisėkūros ir darbų programą svarstymo stebėseną;
 • nagrinėja ir rengia atsakymų į gautus asmenų prašymus ir skundus bei valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus projektus;
 • rengia informaciją visuomenei apie priimtus teisės aktus, kitą su Komiteto darbu susijusią informaciją žiniasklaidai; prireikus rengia atsakymus į visuomenės informavimo priemonėse iškeltus klausimus; dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose su šių klausimų sprendimu susijusiuose renginiuose;
 • dalyvauja Tarpparlamentinės Europos Sąjungos informacijos mainų sistemos (IPEX) veikloje ir keičiasi su ES valstybių narių parlamentais informacija apie ES teisėkūros pasiūlymų ir kitų ES dokumentų svarstymą Seime;
 • naudodamasis mokslinių tyrimų medžiaga ir darbais formuluoja užduotis užsakomoms ekspertizėms ir tyrimams, dalyvauja Komiteto atliekamuose parlamentiniuose tyrimuose;
 • pagal kompetenciją renka iš teisės aktų projektų juose vartojamus naujus terminus ir teikia juos, taip pat pasiūlymus dėl Terminų banke jau esamų terminų (jų pakeitimo ar išbraukimo) svarstyti Seimo kanceliarijos Terminijos komisijai, apie tai informavęs Biuro vedėją;
 • Biuro vedėjo komandiruotės, nedarbingumo, atostogų metu ar dėl kitų priežasčių jam laikinai negalint eiti pareigų, pavaduoja Biuro vedėją, o kai Biuro vedėjas į pareigas nėra paskirtas, laikinai, iki įstatymų nustatyta tvarka bus paskirtas Biuro vedėjas, eina Biuro vedėjo pareigas, siekdamas užtikrinti sklandų Biuro darbą;
 • atlieka kitas su Biuro veikla susijusias funkcijas ir Biuro vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės ar politikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties analizuojant teisės aktų projektus ir svarstant ES klausimus bei 3 metų darbo patirtį pagal Komiteto arba Europos reikalų komiteto, arba Užsienio reikalų komiteto, arba Teisės ir teisėtvarkos komiteto veiklos kryptis;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Komiteto veiklos sritį, Lietuvos narystę ES;
 • būti gerai susipažinusiam su Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu;
 • būti susipažinusiam su ES institucine sandara, sprendimų priėmimo būdais, teisės aktų sistema, kuruojamos srities ES teisės aktais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti atlikti sudėtingų teisės aktų ir jų projektų ekspertinį vertinimą, rengti analitinę medžiagą naujų įstatymų ar jų pataisų siūlymams;
 • gebėti Komiteto posėdžiuose, klausymuose, taip pat seminaruose, konferencijose analizuoti, vertinti, apibendrinti svarstomas problemas, teikti pasiūlymus ir sprendimo būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir dar vieną kalbą (vokiečių, prancūzų ar rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, elektroninio pašto; mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei ES institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, atlikti pavedimus;
 • būti iniciatyviam, atsakingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
CVB client

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: