Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius vyriausiasis architektas

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos, infrastuktūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, vykdyti teisės aktais nustatytų architektūros reikalavimų, statybos bei teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimą, leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimą ir kontrolę Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja ir organizuoja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius ir specialiuosius planus;
 • raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms ar motyvuotai atsisako pritarti projektinimas pasiūlymams vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje, kai Architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vertinimo komisijos sudarymo, keitimo bei šios komisijos nuostatų parengimo.
 • atlieka kitas Architektūros įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais rengia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos architektų rūmams ir regioninėms architektūros taryboms šių institucijų prašomą informaciją:
 • apie savivaldybės institucijų pagal kompetenciją nagrinėjamus fizinių ir (arba) juridinių asmenų pateiktus dokumentus, susijusius su sprendiniais architektūros, teritorijų planavimo, statybos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityse;
 • apie savivaldybės institucijų pagal kompetenciją priimtus administracinius aktus architektūros, teritorijų planavimo, statybos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityse, kurie nėra privalomai skelbiami pagal teisės aktus;
 • reikalingą Architektūros įstatyme nustatytoms valstybės funkcijoms architektūros srityje įgyvendinti.
 • rengia ir pasirašo Savivaldybės objektų projektinių pasiūlymų užduotis;
 • derina visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektinius pasiūlymus ir jų rengimo užduotis;
 • rengia Savivaldybės objektų projektavimo užduotis (technines specifikacijas) – pastatų ir inžinerinių statinių architektūros daliai, susisiekimo komunikacijų – teritorijų planavimo srityje, techninių projektų ir teritorijų planavimo dokumentų rengėjų parinkimo viešųjų pirkimų konkursams;
 • statytojui pageidaujant, teisės aktų nustatyta tvarka, nustato ir rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, išduoda specialiuosius reikalavimus statinio projektui parengti;
 • informuoja visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, apie numatomą statinio ar statinio dalies projektavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;
 • informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, statybą;
 • tvirtina teritorijų planavimo sąlygas;
 • derina teritorijų planavimo dokumentus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus, sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;
 • organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą, paskirtas vykdo komisijos pirmininko pareigas;
 • organizuoja arba atlieka Savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengimą;
 • tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, kaupia ir tvarko teritorijų planavimo duomenų archyvą;
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti;
 • atstovauja Savivaldybę kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl architektūros ir kraštotvarkos formavimo principų ir jų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje, dėl estetinių aplinkos problemų sprendimo, organizuoja specialiųjų planų rengimą šiais klausimais;
 • dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje esančių administracinių ribų keitimo;
 • tikrina išorinės reklamos projektų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems išorinės reklamos skleidimą, įvertina ir derina išorinės reklamos, jos įrenginių ir jų vietų projektus.
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą. Registruoja šiuos leidimus nustatyta tvarka ir apie jų išdavimą skelbia Savivaldybės interneto svetainėje;
 • administruoja vietinę rinkliavą už leidimų, įrengti išorinę reklamą, išdavimą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, derina juos Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
 • įgaliotas dalyvauja teismuose, sprendžiant ginčus;
 • nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui, iniciatoriaus pasirašytas, pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, pirkimo sutarčių projektus;
 • vykdo viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūrą: tikrina pirkimo sutarčių užtikrinimo terminus ir vertes, tikrina ir vizuoja prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras nustatyta tvarka teikia jas pasirašyti Skyriaus vedėjui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;
 • pagal priskirtą kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda administracinių nusižengimų bylas nagrinėti;
 • paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • nagrinėja skundus ir prašymus, konsultuoja bei informuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir procedūrų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, statybos, architektūros, urbanistikos klausimais, siūlo sprendimus, siekiant užtikrinti piliečių teisę gauti išsamią informaciją;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui;
 • teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui pagal savo kompetenciją;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties (būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) nuolatinės formos studijas) išsilavinimą ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinę darbo patirtį, nustatytą Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje;
 • išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą nuostatas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
CVB client

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: