Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybai, organizuoti jos veiklą ir užtikrinti Tarnybos nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
 • pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus Tarnybos vidaus norminius teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • vadovauja Tarnybai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad Tarnyba vykdytų jai nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas;
 • organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, korupcijos prevencijos priemonių Tarnyboje įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją sudaro sutartis Tarnybos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
 • atsiskaito Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už Tarnybos veiklą;
 • tvirtina:
 • Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – personalas) pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • pareigybių lygius ir kategorijas bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
 • Tarnybos darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus;
 • Tarnybos išlaidų, programų sąmatas, neviršydamas bendros Tarnybai skirtos lėšų sumos.
 • teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos personalą, skatina Tarnybos personalą, skiria priemokas, pašalpas, tarnybines nuobaudas bei priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimų ir atlieka kitas personalo valdymo funkcijas, komandiruoja personalą atlikti tarnybinių užduočių, organizuoja Tarnybos personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą bei vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
 • disponuoja Tarnybai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • užtikrina Tarnybos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;
 • organizuoja asmenų prašymų ir skundų dėl Tarnybos priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimą, planinius ir neplaninius priimtų sprendimų patikrinimus;
 • užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus dėl Tarnybos personalo veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo;
 • vykdo kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro pavestas užduotis ir kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir / ar strateginio planavimo ir valdymo srityse;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, neįgaliųjų socialinę integraciją ir negalios nustatymą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengti metinius veiklos planus ir programas;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją bei mokėti juos taikyti;
 • mokėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • gebėti sistemiškai analizuoti, planuoti, organizuoti įstaigos darbą, savarankiškai priimti optimalius sprendimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: