Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Nekilnojamojo turto skyriaus (toliau – skyrius) Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio (toliau – poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Poskyrio vedėjo pareigybės paskirtis yra organizuoti, planuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, užtikrinant efektyvų Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomų statinių, patalpų (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus, patalpas ir jų priklausinius) (toliau – statiniai), valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
 • Poskyrio vedėjo funkcijos yra šios:
 • planuoti, organizuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės teisės aktų, skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, paskirstyti užduotis poskyrio darbuotojams, įgyvendinti poskyrio vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, rengti poskyrio veiklos planus ir ataskaitas, teikti pasiūlymus dėl poskyrio veiklos gerinimo, siekiant užtikrinti efektyvų poskyrio darbą;
 • rengti pagal poskyrio kompetenciją Savivaldybės biudžeto programų priemonių projektus, planuoti lėšas, skirtas poskyriui priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, kontroliuoti jų panaudojimą, organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės teisės aktų, skyriaus vedėjo įsakymų, kitų dokumentų pagal poskyrio kompetenciją rengimą, rengti Savivaldybės teisės aktus ir skyriaus vedėjo įsakymus pagal poskyrio kompetenciją, kad būtų užtikrintas poskyriui pavestų funkcijų vykdymas;
 • teikti siūlymų, susijusių su statinių naudojimu, valdymu ir disponavimu jais, užtikrinti tinkamą siūlymų pagrindimą, statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nuomos procedūrų vykdymą, organizuoti sutarčių atnaujinimą, pakeitimą ar nutraukimą, užtikrinti tinkamą dokumentų, reikalingų statiniams parduoti, parengimą, reikalingų dokumentų pateikimą Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos konkurso komisijai, kontroliuoti, kad Savivaldybės valdomi statiniai būtų apskaitomi Savivaldybės buhalterijoje siekiant, kad būtų efektyviai disponuojama Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu;
 • organizuoti ir kontroliuoti statinių apžiūras, sutarčių kontrolės procedūras, užtikrinti, kad laiku būtų imtasi priemonių pašalinti nustatytus sutarčių pažeidimus, organizuoti ir kontroliuoti statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūrų vykdymą siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės valdomas nekilnojamasis turtas būtų racionaliai valdomas;
 • organizuoti naudotojams neperduotų Savivaldybės valdomų statinių administravimą, apsaugą, techninę priežiūrą ir jų vykdymo kontrolę, remontą ir remonto darbų kontrolę, šiems statiniams priskirtų teritorijų tvarkymą, šių statinių ir jų teritorijų apžiūras ir patikrinimus, Savivaldybės, kaip nekilnojamojo turto savininko, sutikimų (nesutikimų) atlikti naudotojams perduotų Savivaldybės valdomų statinių statybos darbus rengimą, siekiant užtikrinti tinkamą nekilnojamojo turto priežiūrą;
 • teikti siūlymų dėl valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar nereikalingo Savivaldybės funkcijoms vykdyti valstybės turto perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitoms valstybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, institucijoms, organizuoti ir kontroliuoti procedūras, reikalingas valstybės turtui perduoti ar perimti, siekiant efektyviai naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius), kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise;
 • organizuoti ir kontroliuoti statinių kadastro duomenų nustatymą ir patikslinimą, naujų kadastro objektų formavimą, užsakymų ir dokumentų dėl turto įregistravimo Savivaldybės vardu teikimą, siekiant užtikrinti, kad nekilnojamojo turto teisinė būklė (nurodyta Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktų realią turto būklę;
 • kontroliuoti ir užtikrinti elektroninių nekilnojamojo turto duomenų bazių pildymą, organizuoti duomenų sąrašų ir ataskaitų parengimą, nekilnojamojo turto duomenų ir duomenų apie jo valdymą analizę, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą valdymą;
 • teikti pagal kompetenciją siūlymų dėl viešųjų pirkimų poreikio, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjams rengimą, sutarčių projektų rengimą ir kontroliuoti sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti racionalų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 • dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį;
 • turėti 1 metų darbo patirtį turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: