Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. A-364

NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS NEGYVENAMŲJŲ STATINIŲ VALDYMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Nekilnojamojo turto skyriaus (toliau – skyrius) Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra analizuoti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų (patalpų) ir statinių (toliau – nekilnojamasis turtas) panaudojimo efektyvumą, racionalumą ir galimybes, teikti siūlymų dėl jų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, būklės ir poreikio, vykdyti nekilnojamojo turto nuomos, perdavimo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais procedūras, nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar perdavimo valstybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kitoms institucijoms procedūras.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2.turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, žemės naudojimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

4.5. mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo funkcijos yra šios:

5.1. siekiant užtikrinti efektyvų nekilnojamojo turto valdymą ir disponavimą juo:

5.1.1. analizuoti nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą, racionalumą ir panaudojimo galimybes, nustatyti nekilnojamojo turto poreikį Savivaldybės funkcijoms atlikti, rengti siūlymus dėl jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

5.1.2. rengti teisės aktų projektus dėl nekilnojamojo turto perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitoms valstybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, institucijoms, dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vykdyti nekilnojamojo turto perdavimo, įstatymais priskirto nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras;

5.1.3. analizuoti galimybę suteikti juridiniams asmenims nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, rengti su tuo susijusių teisės aktų projektus, vykdyti nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais procedūras;

5.1.4. analizuoti nekilnojamojo turto nuomos kainas rinkoje, teikti siūlymus dėl siūlomo išnuomoti turto kainos, rengti su nuoma susijusių teisės aktų projektus ir dokumentus Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijai, vykdyti nekilnojamojo turto nuomos procedūras;

5.1.5. rengti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutarčių, susitarimų dėl jų pakeitimo ar nutraukimo projektus, turto perdavimo ir priėmimo aktus, organizuoti šių sutarčių ir aktų suderinimą ir pasirašymą, registruoti turto perdavimo ir priėmimo aktus;

5.1.6. kontroliuoti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutartyse nustatytų sąlygų vykdymą, valdyti ir kontroliuoti su sutartimis susijusius mokėjimus, administruoti skolas, vykdyti sutarčių nutraukimo prieš terminą procedūras;

5.1.7. dalyvauti nekilnojamojo turto apžiūrose, įvertinti turto būklę, rengti apžiūros aktus, organizuoti priemones neteisėtai užimtam ir naudojamam nekilnojamajam turtui atlaisvinti, bendradarbiauti su antstoliais iškeldinimo iš neteisėtai užimto nekilnojamojo turto ir skolų išieškojimo klausimais, dalyvauti vykdant iškeldinimo procedūras;

5.1.8. rengti siūlymus dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, inicijuoti žemės sklypų, priskirtų viešame aukcione parduotinam nekilnojamajam turtui, formavimą, užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų tinkamai parengtas pardavimui, rengti ir teikti tinkamai parengtus dokumentus nekilnojamojo turto pardavimą organizuojančiam specialistui;

5.1.9. tikrinti nekilnojamojo turto teisinės būklės (nurodytos Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktį realiai būklei, nagrinėti problemas, susijusias su nekilnojamojo turto registruose registruotų duomenų neatitiktimi realiems turto duomenims, teikti siūlymus problemoms spręsti, rengti užsakymus nustatyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir teikti juos paslaugų teikėjui, organizuoti naujų kadastro objektų statiniuose formavimą, teisinį registravimą Savivaldybės vardu ir įtraukimą į Savivaldybės buhalterinę apskaitą;

5.2. siekiant užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų racionaliai valdomas:

5.2.1. organizuoti nekilnojamojo turto administravimą, nustatyti naudotojams neperduoto nekilnojamojo turto remonto poreikį ir inicijuoti remonto vykdymą, organizuoti šio turto apsaugą, techninę priežiūrą, šiam turtui priskirtų teritorijų tvarkymą;5.2.2. rengti dokumentus Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų (negyvenamųjų) daiktų apžiūros komisijai dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, rengti teisės aktų dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, jų nurašymo projektus, inicijuoti nurašyto turto griovimo procedūrą, teikti dokumentus dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro ir išbraukimo iš Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

5.2.3. rengti su nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių su tiekėjais projektus, kontroliuoti pasirašytų sutarčių su tiekėjais vykdymą, priimti suteiktas paslaugas, rengti dokumentus dėl sumokėjimo už suteiktas paslaugas;

5.3. pagal savo kompetenciją pildyti elektronines nekilnojamojo turto duomenų bazes, užtikrinti duomenų teisingumą, rengti duomenų pokyčių analizes, pagal nekilnojamojo turto duomenų bazėse sukauptus duomenis sudaryti duomenų sąrašus ir ataskaitas, siekiant valdyti operatyvią ir teisingą informaciją apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą;

5.4. sudaryti nekilnojamojo turto dokumentų bylas pagal objektus, tvarkyti jas ir saugoti, perduoti saugotinus dokumentus į skyriaus archyvą, siekiant užtikrinti, kad jie būtų efektyviai valdomi ir naudojami;

5.5. registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;

5.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengti atsakymus į prašymus, skundus ir Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

5.7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
CVB client

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: