Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Amber staff

Nepriklausomo valdybos nario atranka ( Rokiškio komunalininkas )

Rokiškis, Utena - Amber staff

Darbo pobūdis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja akcinės bendrovės “Rokiškio komunalininkas”, įmonės kodas , buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis, vieno nepriklausomo valdybos nario atranką. Bendrovės interneto svetainės adresas: (toliau – Bendrovė):
Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos gamybos ir tiekimo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo šilumos gamybos ir tiekimo srityse patirtis;
ir (arba) atliekų tvarkymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo atliekų tvarkymo srityje patirtis;
ir (arba) kelių (gatvių) priežiūros srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo kelių (gatvių) priežiūros srityje patirtis;
ir (arba) komunalinių paslaugų teikimo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo komunalinių paslaugų teikimo srityje patirtis.
1. 2. Kandidatas gali pateikti dokumentus:
2.1. Tiesiogiai adresu: Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“, Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis, įėjimas iš gatvės pusės, II aukštas.
2.2. Tiesiogiai personalo atrankos įmonei UAB „Amber team“, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius.
3. Atrankos būdas: pokalbis.
Atrankos vykdymas:
I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;
III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
IV atrankos etapas – papildomas pokalbis su geriausiai įvertintais kandidatais;
V atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
VI atrankos etapas – Bendrovės akcininko sprendimas dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo.
Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su tvarkos apra6u galima susipažinti
4. Bendrovės valdybos sudėtis, laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės nepriklausomo valdybos nario, vietą, atlygis, veiklos sutartis:
Bendrovės valdyba sudaroma iš 6 valdybos narių, iš kurių 3 atitinka tvarkos apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų kadencijai. Bendrovės valdyba sudaryta 2019 m. rugsėjo 19 d. Nepriklausomas narys renkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2023 m. vyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo. Bendrovės valdybos nariams atlygis nėra mokamas. Akcijų valdytojas inicijuoja bendrovės eiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl atlygio – metinių išmokų (tantjemų) kolegialių organų nariams mokėjimo svarstymą. Bendrovės kolegialių organų nariams metines išmokos (tantjemos), mokamos jeigu Bendrovė įgyvendino ataskaitinių metų veiklos strategijoje numatytus tikslus bei Akcijų valdytojo išsakytus lūkesčius.
Metinės išmokos (tantjemos) kolegialių organų nariams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Kolegialių organų nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, Savivaldybės darbuotojai, tantjemos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Tantjemos kolegialių organų nariams negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o kolegialaus organo pirmininkui – 1/3 tokio atlygio dydžio. Su bendrovės valdybos nariais pasirašoma veiklos sutartis (sutarties projektas pridedamas).

Reikalavimai

Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
5.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
6. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
6.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
6.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
6.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.
7. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. Turėti ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį šilumos gamybos ir tiekimo ir (arba)
atliekų tvarkymo, ir (arba) kelių (gatvių) priežiūros, ir (arba) komunalinių paslaugų teikimo srityse.
7.2. Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:
7.2.1. darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
7.2.2. darbo su ES institucijomis ir tarptautiniu finansavimu žinios ir patirtis
7.2.3. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
7.2.4. žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
7.2.4. galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
7.2.5. valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai;
7.2.6. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:
8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ( 1 priedas);
8.2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV laisva forma);
8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
8.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
8.5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.6. Kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.

Mes jums siūlome

. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:
Kandidatai teikia dokumentus 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo: elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas; įmonės interneto svetainėje ir Stebėsenos agentūros interneto svetainėje., t.y. iki lapkričio 30 d.
10. Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
10.1. AB „Rokiškio komunalininkas“ kontaktinis asmuo teisininkė Eglė Gudonienė tel. , el. p. ;
10.2. UAB „Amber team“: kontaktiniai asmenys Toma Vevelstad, tel. el.p.
11. Kita informacija:
11.1. Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.
11.2. nuoroda į stebėsenos agentūros interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas:

Dalyvaudami akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ nepriklausomų valdybos narių atrankoje, sutinkate, kad akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ ir UAB „Amber team“, gaus ir tvarkys Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei kitus paraiškoje dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje Jūsų pateiktus asmens duomenis, dalyvavimo atrankoje nepriklausomo valdybos nario vietai užimti tikslu.
Amber staff

Amber staff

Amber staff – personalo sprendimų kompanija. Glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais mes tampame jų ilgamečiais partneriais. Randame sprendimus ir teikiame paslaugas žmogiškųjų išteklių srityje. Lankstumas, skaidrumas, sąžiningumas, greitis ir kokybė – vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje savo veikloje.

Sekite mūsų darbo skelbimus Facebook ir LinkedIn paskyrose: