Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Amber staff

Nepriklausomų valdybos narių atranka

8 €/val. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Telšiai, Mažeikiai, Plungė - Amber staff

Darbo pobūdis

UAB „Telšių vandenys“ skelbia atranką į UAB „Telšių vandenys“ (adresas: Plungės g. 55, LT–87327 Telšiai, juridinio asmens kodas , tel. (8 444) 60741, el. paštas interneto svetainės adresas ) trijų nepriklausomų valdybos narių pareigas.
Apie atrankas informacija skelbiama viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ interneto svetainėje adresu: .
Atranką inicijuojantis subjektas – Telšių rajono savivaldybės administracija.
Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amber team“, A.Vivulskio g. 7, LT-03162, Vilnius.
UAB „Telšių vandenys“ valdybos narių skaičius – 6, iš jų 3 nepriklausomi valdybos nariai, 3 valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojų atstovai, kuriuos skiria Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
UAB „Telšių vandenys“ valdyba skiriama 4 metams. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.
Skelbiama atranka į šias UAB „Telšių vandenys“ valdybos nepriklausomų narių vietas pagal šias kompetencijų sritis:
strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomo valdybos nario vietą;
finansų srities nepriklausomo valdybos nario vietą;
vandens gavybos ir tiekimo srities nepriklausomo valdybos nario vietą.

Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą apskaičiuojamas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-1437 „Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties forma nustatyta Aprašo 1 priedu.
Su Aprašu galima susipažinti:


Kandidatų atranka į UAB „Telšių vandenys“ trijų nepriklausomų valdybos narių pareigas bus atliekama vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ir savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcinio susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):


Su lūkesčių raštu ir įmonės strategija galima susipažinti:

Reikalavimai

1. Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
1.1. Bendrieji reikalavimai:
1.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
1.1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

1.2. Specialieji reikalavimai:
1.2.1. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje patirtis;
1.2.2. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, finansų analizės, apskaitos ar audito srityse patirtis;
1.2.3. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją vandens gavybos ir tiekimo srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo vandens gavybos ir tiekimo srityje patirtis.
1.3. Nepriklausomumo kriterijai:
2.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
2.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
2.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
2.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
2.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
2.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
2.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Mes jums siūlome

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
2.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas) (pridedama);
2.2. kandidato gyvenimo aprašymas;
2.3. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
2.4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
2.5. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 1.3 papunktyje.
Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

3. Dokumentų pateikimo terminas – iki 2020 m. spalio 14 d. įskaitytinai.

4. Dokumentų pateikimo vieta ir būdai:
4.1. Kandidatai dokumentus gali pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijai arba atrankos agentūrai UAB „Amber team“ šiais būdais:
4.1.1. Telšių rajono savivaldybės administracijai:
4.1.1.1. asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, 106 kabinetas. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.;
4.1.1.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
4.1.1.3. elektroniniu paštu: nurodant el. laiško dalyką „Atranka į įmonės nepriklausomus valdybos narius“.
Asmuo, konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais:
– Edmundas Vaitkevičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas, tel. (8 444) 5 61 71, mob. tel. Nr. , el. p.
4.1.2. UAB „Amber team“:
4.1.2.1. asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Dubysos g. 21 (2 aukštas), Klaipėda. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 17.30 val.;
4.1.2.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: Dubysos g. 21 (2 aukštas), Klaipėda. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
4.1.2.3. elektroniniu paštu: nurodant el. laiško dalyką „Atranka į įmonės nepriklausomus valdybos narius“.
Asmuo, konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais:
Vaida Pociutė-Bortelienė, UAB „Amber team“ direktorė, tel. , el. paštu:

Atlyginimas

8 €/val. neatskaičius mokesčių
Valdybos nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio.
Amber staff

Amber staff

Amber staff – personalo sprendimų kompanija. Glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais mes tampame jų ilgamečiais partneriais. Randame sprendimus ir teikiame paslaugas žmogiškųjų išteklių srityje. Lankstumas, skaidrumas, sąžiningumas, greitis ir kokybė – vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje savo veikloje.

Sekite mūsų darbo skelbimus Facebook ir LinkedIn paskyrose:You also might be interested in: