Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

OPERATYVIOS KONTROLĖS SKYRIAUS Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko
2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. P-6
(Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininko 2019 m. rugsėjo 25 d.
įsakymo Nr. P-642 redakcija)

KONTROLĖS DEPARTAMENTO OPERATYVIOS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — Inspekcija) Kontrolės departamento (toliau — Departamentas) Operatyvios kontrolės skyriaus (toliau — Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole, operatyvių patikrinimų atlikimu, priešpriešinės informacijos surinkimu, tiriant piliečių skundus dėl pažeidimų mokesčių srityje, rengti paklausimus kitoms institucijoms, dalyvauti su kitomis teisėsaugos bei kontrolės institucijomis organizuojamuose bendruose patikrinimuose.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje —mokesčių administravime.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą bei darbo santykių reguliavimą;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, buhalterinę apskaitą, administracinę teisę, alkoholio ir tabako kontrolę, mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, administravimą ir kontrolę bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti tinkamą mokesčių administravimą;

5.2. turint nustatytos formos pasirašytą pavedimą atlieka mokestinius tyrimus, jų metu įvertina mokesčių mokėtojo atrankos kriterijus, VMI duomenų bazėse esančią bei kitą informaciją, nustatyta tvarka ir terminais įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrina mokestinio tyrimo ataskaitoje pateikiamų duomenų ir informacijos teisingumą bei teisėtumą;

5.3. turint nustatytos formos pasirašytą operatyvaus patikrinimo pavedimą atlieka operatyvius mokesčių mokėtojų patikrinimus, kurių metu įvertina mokesčių mokėtojo atrankos kriterijus, VMI prie FM duomenų bazėse esančią bei kitą informaciją, atlieka materialinių vertybių inventorizacijas bei kitus faktinius tikrinimus;

5.4. nustatyta tvarka įformina atliktus operatyvius patikrinimus, užtikrina operatyvaus patikrinimo ataskaitoje bei operatyvaus patikrinimo pažymoje pateikiamų duomenų ir informacijos teisingumą ir teisėtumą, esant pagrindui surašo administracinių nusižengimų ar įstatymo pažeidimų protokolus;

5.5. atliekant operatyvius patikrinimus, nustačius kitą informaciją ir / ar faktus, kurie gali būti reikšmingi mokesčių apskaičiavimui ar trūkumų / prieštaravimų nustatymui, informuoja tiesioginį vadovą dėl informacijos perdavimo VMI prie FM Atrankos ir paramos audito departamentui rizikingumo įvertinimui;

5.6. savo kompetencijos ribose nagrinėja mokesčių mokėtojų raštiškus ar žodinius paklausimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymus, reikalingas išvadas bei sprendimus, siekiant, kad mokesčių mokėtojui teisingai ir laiku būtų pateikta informacija;

5.7. atlieka operatyvius patikrinimus kaip mokesčių mokėtojai vykdo teisės aktais nustatytus akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, laikymo, naudojimo, prekybos ir apskaitos taisyklių reikalavimus, esant pažeidimams, surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.8. perduoda atliktų patikrinimų medžiagą ar informaciją kitiems Inspekcijos struktūriniams padaliniams ar kitoms institucijoms, kai reikia atlikti tyrimą ar skirti sankcijas, nepriskirtas Skyriaus kompetencijai;

5.9. keičiasi duomenimis su centriniu ir vietos mokesčių administratoriaus padaliniais bei kitomis valstybės institucijomis nepažeidžiant informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, užtikrina turimos informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą ir saugumą;

5.10. dalyvauja Inspekcijos viršininko sudarytose darbo grupėse ar komisijose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.11. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose ar su kitomis teisėsaugos bei kontrolės institucijomis vykdomuose bendruose patikrinimuose;

5.12. pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose;

5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Other company job ads:

All ads of this company (171) »