Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Civilinės aviacijos administracija

Darbo pobūdis

1. Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • CAA Oro navigacijos paslaugų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti meteorologinės informacijos teikimo aviacijos reikmėms ir oro eismo paslaugų teikimo valstybinę priežiūrą ir valdymą.III.

Siekiant atlikti oro eismo paslaugų ir meteorologinės informacijos teikimo aviacijos reikmėms valstybinę priežiūrą ir reguliavimą:
 • dalyvauja minėtų paslaugų sertifikavime:
 • rengia įsakymų projektus dėl sertifikavimo komisijos sudėties;
 • analizuoja ir teikia pastabas dėl pateiktų vertinimui dokumentų;
 • teikia siūlymus dėl patikrinimo plano ir derina jį su paslaugų teikėjais;
 • atlieka patikrinimus, numatytus patikrinimo plane;
 • rengia patikrinimų aktus;
 • kontroliuoja, kaip taisomi per patikrinimus nustatyti trūkumai;
 • teikia siūlymus dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimo išdavimo, pratęsimo, sustabdymo arba jo galiojimo nutraukimo;
 • rengia sertifikavimo ir nuolatinės priežiūros metinės ataskaitos projektą.
 • analizuoja esamus bei naujus teisės aktus bei pagalbinę medžiagą susijusią su oro eismo paslaugų ir meteorologinės informacijos aviacijos reikmėms teikimu.
 • nuolat tikrina teikiamų paslaugų atitiktį Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO), Europos saugios oro navigacijos organizacijos (toliau – Eurokontrolės) ir Europos Sąjungos reikalavimams.
 • vykdo nuolatinę oro eismo paslaugų ir meteorologinės informacijos teikimo valstybinę priežiūrą bei tvarko atliktų patikrinimų bei nustatytų trukumų suvestinę.
 • skyriaus vedėjo pavedimu atlieka civilinės aviacijos įvykių, susijusių su oro eismo paslaugomis ir meteorologinės informacijos teikimu aviacijos reikmėms, analizę bei tvarko įvykių suvestinę.
 • Dalyvauja komisijos, vertinančios aerodromų tinkamumo naudoti ir jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, darbe.
 • CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
 • Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
 • CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
 • Pagal savo funkcijas rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
 • Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriui.
 • Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
 • Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
 • Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
 • CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Vykdo kitus CAA direktoriaus ir skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį, arba jam prilygintą, technologijos mokslų studijų srities, aeronautikos inžinerijos studijų krypties (skrydžių valdymo programa) išsilavinimą bei turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo aviacijos srityje patirtį.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, susisiekimo ministro ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymus, tarptautines konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius oro eismo paslaugų ir meteorologinės informacijos aviacijos reikmėms teikimą.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 • Mokėti:
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų projektus;
 • valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • anglų kalbą B2 lygiu;
 • dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer ir Microsoft Outlook;
 • išmanyti oro eismo ir meteorologinės informacijos teikimo aviacijos reikmėms paslaugas.
CVB client

Civilinės aviacijos administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: