Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1).

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Panevėžio departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
 • dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;
 • dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
 • rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
 • atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
 • dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
 • dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
 • dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
 • dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
 • dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
 • dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;
 • vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
 • vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
 • organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
 • plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer).
 • vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
 • vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
 • renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
 • teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
 • rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos planų rengimui;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
 • dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
 • pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
 • inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
 • užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
 • nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
 • užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
 • būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.
CVB client

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: