Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Panevėžys - Panevėžio miesto apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija – 12
 • Patarti teisėjui įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo, analizės ar sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo padėjėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.
 • Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
 • rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
 • analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, kitų teismui pateikiamų procesinių prašymų, pareiškimų, skundų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti byloje keliamas teisės aiškinimo ir taikymo problemas ir apie jas referuoti teisėjui, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
 • rengti procesinių dokumentų projektus;
 • vykdyti teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus su pasiruošimu bylos nagrinėjimui susijusius nurodymus;
 • vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Panevėžio miesto apylinkės teismo duomenų bazėje, pagal priskirtą vaidmenį ir pavedimo apimtį;
 • rengti dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
 • teismo pirmininko, teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų/atsakymų projektus;
 • rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
 • teismo pirmininko pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
 • vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismų procesinių sprendimų skelbimu Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka;
 • vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismo pranešimų skelbimu specialiame interneto tinklalapyje;
 • siekiant užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų privatumą, neskelbti bylose esančios informacijos, posėdžių metu išgirstų žinių;
 • prisidėti prie medžiagos, reikalingos teismų praktikos apibendrinimams, rinkimo ir sisteminimo;
 • teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu pavaduoti laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teisėjų padėjėjus;
 • suteikti informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu apmokyti dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikti jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
 • valstybės tarnautojas funkcijas atlieka griežtai laikydamasis valstybės tarnautojo etikos principų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.
 • vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo bei teisėjo, su kuriuo priskirtas dirbti, su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą);
 • išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės normų aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, darbo, baudžiamuosius materialinius teisinius santykius, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos teisės normų aktais, nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
 • savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
CVB client

Panevėžio miesto apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: