Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Panevėžio rūmų raštinės poskyris Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Regionų apygardos administracinis teismas

Darbo pobūdis

 • Raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės poskyrio posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - B.
 • Pareigybės kategorija - 6
 • Teismo raštinės skyriaus raštinės poskyrio (toliau - raštinės poskyrio) posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, adresas - Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • išrašo teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, liudytojams, specialistams, ekspertams, paruošia reikalavimus, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, apie tai pažymi byloje, paruoštus išsiuntimui popierinius dokumentus ir bylas perduoda atsakingam raštinės darbuotojui, išsiųstų dokumentų nuorašus įsiuva į bylą, elektroninius dokumentus išsiunčia adresatams per elektroninių paslaugų portalą pagal nustatytas tvarkas;
 • parengia, tikslina ir skelbia specialiame interneto tinklalapyje skelbiamus teismo pranešimus pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
 • išsiunčia/įteikia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas ir nuorašus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais (paštu arba per elektroninių paslaugų portalą), lydimųjų raštų nuorašus įsiuva/įsega į bylą, tvarkingai paruoštas pašto siuntas pateikia teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntų tvarkymą;
 • tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
 • tikrina prieš teismo posėdį, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
 • dalyvauja teismo posėdyje, rašo pažymas apie teismo posėdį, užtikrina teismo posėdžio eigos fiksavimą ir tvarko teismo posėdžių garso įrašus pagal nustatytas tvarkas;
 • esant poreikiui teisėjo sprendimu organizuoja nuotolinius teismo posėdžius, užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;
 • teismo posėdžio metu prie bylos prijungtus šalių pateiktus dokumentus tą pačią dieną perduoda į teismo raštinę registravimui;
 • tvarko popierines ir elektronines bylas: į popierines bylas įsiuva dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdį, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, numeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, elektronines bylas tvarko analogiškai kaip popierines bylas užtikrinant visų elektroninės bylos dokumentų suskaitmeninimą bei išsiuntimą proceso dalyviams pagal nustatytas tvarkas;
 • vykdant teisėjo nurodymus įstatymų numatytais terminais paruošia bylas išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismą (įsiuva gautus apeliacinius ar atskiruosius skundus, ruošia lydimuosius raštus, ruošia išsiuntimui apeliacinių ar atskirųjų skundų kopijas proceso dalyviams) bei kitus teismus (perduodant bylą nagrinėti pagal teismingumą, esant pareikalavimui, į specialiąją teisėjų kolegiją ir kt.) ir pateikia atsakingam raštinės darbuotojui;
 • ne vėliau kaip per tris darbo dienas išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas pasirašytinai atiduoda teismo raštinei saugojimui, bylų perdavimą ir paėmimą į/iš teismo raštinę pasirašytinai fiksuoja apskaitos žurnaluose;
 • kontroliuoja visų priskirto teisėjo sustabdytų bylų būklę pagal patvirtintą tvarką, tikrina, ar neišnyko bylų sustabdymo pagrindai, ir apie tai informuoja teisėją;
 • išrašo vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu;
 • teisėjo nutartimi proceso dalyviui paskyrus baudą, išsiunčia nutarties nuorašą, tikrina, ar bauda sumokėta, ir, esant reikalui, teisėjo vardu parengia bei išsiunčia vykdomąjį raštą;
 • atlieka kitus veiksmus, susijusius su popierinių ir elektroninių bylų sudarymu, procesinių dokumentų rengimu ir tvarkymu, užtikrina, kad dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal teisės aktų reikalavimus bei užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus raštu į gautus paklausimus;
 • apmoko dirbti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
 • tiesioginio vadovo pavedimu pavaduoja laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teismo posėdžių sekretorius;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio priskirto teisėjo, teismo pirmininko ir teismo raštinės skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »