Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Paramos administravimo skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Paramos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių, priskiriamų policijos kompetencijai, įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • analizuoja ir teikia policijos įstaigoms apibendrintą informaciją apie galimybes panaudoti ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą;
 • renka, analizuoja ir sistemina informaciją apie policijos įstaigų poreikį ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms;
 • dalyvauja rengiant daugiametes ir metines ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinimo programas, atsako už šioms programoms reikalingų duomenų apie policijos numatomas įgyvendinti priemones bei projektų šioms programoms įgyvendinti parengimą ir pateikimą laiku ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą administruojančiai institucijai;
 • organizuoja ir koordinuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų rengimą ir įgyvendinimą policijos įstaigose;
 • pagal kompetenciją vertina ir teikia siūlymus dėl policijos įstaigų rengiamų projektų atitikimo keliamiems reikalavimams;
 • rengia metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas, teikia praktinę pagalbą policijos įstaigoms, rengiant ir įgyvendinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektus;
 • nustatyta tvarka reikalauja iš policijos įstaigų būtinos informacijos, dokumentų ir ataskaitų;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie policijos įstaigų rengiamus, įgyvendinamus ir įgyvendintus ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo policijos įstaigų įgyvendinimų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų priežiūrą, vertina įgyvendinimų projektų atitikimą Europos Komisijos, kitų institucijų bei policijos generalinio komisaro įsakymais patvirtintomis taisyklėms ir rekomendacijoms;
 • nustatyta tvarka ir periodiškumu rengia ataskaitas apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimą policijos įstaigose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą administruojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis;
 • teikia siūlymus dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo reglamentavimo policijos sistemoje tobulinimo, rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą, projektus, pagal kompetenciją inicijuoja įstatymų, kitų teisės aktų, norminių dokumentų pakeitimus arba naujų projektų rengimą;
 • dalyvauja rengiant Policijos departamento strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, teikia siūlymus dėl būtinų lėšų skyrimo ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams įgyvendinti;
 • analizuoja ir atsako į Lietuvos ir užsienio valstybės institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų paklausimus ir pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, pažymas skyriaus veiklos klausimais;
 • Policijos departamento vadovybės, Valdybos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių institucijų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų nacionalinių ir tarptautinių institucijų atstovais;
 • nustatyta tvarka dalyvauja atliekant tikslinius policijos įstaigų veiklos patikrinimus;pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
 • nesant Skyriaus vedėjo (dėl ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.), atlieka jo funkcijas;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės bei Valdybos ir Skyriaus vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;vykdo kitus Valdybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių įgyvendinimo administravimo, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį;
 • būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES vidaus reikalų srities finansinės paramos priemonėmis, išmanyti šių priemonių administravimo mechanizmus, turėti darbo su šiomis priemonėmis patirties;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: