Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (PA koeficienas 5,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VE–97
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. VE-113 redakcija)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) apskaičiavimui, skyrimo ir mokėjimo dokumentų projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų projektų rengimui Skyriaus kompetencijos klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –išmokų skyrimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei bei išmokų skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Apskaičiuoja išmokas norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.2. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.3. Atlieka paskirtų išmokų perskaičiavimą, tikslinamų duomenų suvedimą Skyriaus vedėjui pavedus.
5.4. Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) išmokų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo išmokų gavėjams bei rengia informacinius raštus.
5.5. Tikrina kontrolinių žiniaraščių teisingumą Skyriaus vedėjui pavedus.
5.6. Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus išmokų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus, ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti vyriausiajam specialistui.
5.7. Tikrina duomenis apie ligos išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.
5.8. Suveda duomenis iš paštu gautų prašymų išmokoms skirti.
5.9. Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų vyriausiajam specialistui.
5.10. Nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus.
5.11. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.12. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: