Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo nustatymo asmeniui teisingumą.
 • Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus, NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose vertinant asmenų darbingumo lygį, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.
 • Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei profesinių ligų pagrįstumo nustatymo klausimais.
 • Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį: 1) patikrinimo pažymas/išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei draudiminio įvykio padarinių įvertinimo; 2) išvadas dėl sprendimų leisti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininius dokumentus (išduotus kitose valstybėse) pakeisti į nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei išduoti nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą nedarbingumo laikotarpį; 3) aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepagrįstai išdavė ar tęsė nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros ar profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, ar pašalpų gavėjų; 4) pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.
 • Rengia sprendimo profesinę ligą pripažinti draudiminiu/nedraudiminiu įvykiu projektus ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
 • Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu bei nėštumo ir gimdymo atostogomis Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais ir E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) išdavimo nustatyta tvarka.
 • Direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau - Teritorinis skyrius): 1) asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK) ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais; 2) NDNT posėdžiuose - ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių patikrinimų rezultatus; 3) Ginčų komisijoje - ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio; 4) CDMEK posėdžiuose - ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą; 5) Nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijose - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
 • Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas bei teikia išvadas Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį.
 • Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Teritoriniu skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą.
 • Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, apdraustuosius ir bedarbius, draudėjus nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis bei Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarkos dėl E formų (E 115 - E 118 su priedu) pažymų pildymo ir išdavimo klausimais.
 • Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, nagrinėja apdraustųjų, draudėjų, bedarbių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus.
 • Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja, tvarko ir saugo bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvą bei Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos trumpalaikio saugojimo dokumentų saugyklas.
 • Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
 • Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Teritoriniam skyriui valstybės valdžios ir valdymo, vietos savivaldos institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jos administravimo įstaigų ir Teritorinio skyriaus specialistais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, rengia ir teikia Teisės ir personalo skyriui išvadas dėl medicininių dokumentų patikrinimo bei žalos išieškojimo regreso tvarka pagrįstumo.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą nesantį darbe.
 • Vykdo kitus Teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pagal veiklos sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, farmacijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą (įgijus bakalauro arba vientisųjų universitetinių studijų magistrantūros kvalifikacinį laipsnį).
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, sveikatos draudimą bei sistemą, medicinos praktiką, darbuotojų saugą ir sveikatą, pacientų teises ir žalos sveikatai atlyginimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimą, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimą, nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, žalos atlyginimą asmenims, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės padarinius, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: