Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija – 15.
 • Kalėjimų departamento patarėjo pareigybė reikalinga padėti Kalėjimų departamento direktoriui organizuoti Kalėjimų departamento administracinę veiklą bei koordinuoti informacijos valdymą Kalėjimų departamento administracinių aktų įgyvendinimo, kitų pavedimų ir užduočių vykdymo priežiūros srityse.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti tinkamą Kalėjimų departamento nuostatų įgyvendinimą ir Kalėjimų departamento strateginių tikslų pasiekimą, padeda Kalėjimų departamento direktoriui organizuojant departamento administracinę veiklą ir vykdant jos priežiūrą, koordinuodamas Kalėjimų departamento administraciniams padaliniams duotų pavedimų ir užduočių vykdymą ir visapusišką informacijos šioje srityje valdymą;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavedimų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas Kalėjimų departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas;
 • renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie Kalėjimų departamento direktoriui pavestų metinių užduočių vykdymą, prireikus (bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) teikia šią informaciją Kalėjimų departamento direktoriui tam, kad būtų užtikrintas efektyvus šios informacijos valdymas ir Kalėjimų departamento administracinių padalinių veiklos, siekiant Kalėjimų departamentui iškeltų strateginių tikslų, koordinavimas;
 • pagal pareigybės kompetenciją, bendradarbiaudamas su Kalėjimų departamento administraciniais padaliniais, vertina Kalėjimų departamento vidaus administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų aktualumą, šių teisės aktų atnaujinimo, keitimo ar pripažinimo netekusiais galios poreikį, teikia šią informaciją Kalėjimų departamento direktoriui ir jo pavedimu organizuoja ir koordinuoja veiklos reglamentavimo aktualius pakeitimus;
 • organizuoja ir koordinuoja Kalėjimų departamente sudarytų darbo grupių ir komisijų sudėčių atnaujinimą pagal poreikį tam, kad optimaliai būtų valdomi ir panaudojami žmogiškieji ištekliai;
 • renka ir sistemina informaciją apie Kalėjimų departamente veikiančių darbo grupių ir komisijų, sudarytų konkretiems (terminuotiems) pavedimams ar užduotims vykdyti, veiklos rezultatus ir teikia šią informaciją Kalėjimų departamento direktoriui, užtikrindamas visapusišką ir objektyvų informacijos valdymą darbo grupių ir komisijų veiklos kontrolės srityje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Kalėjimų departamento metinį veiklos planą, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamento rengiamuose pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu renka ir sistemina informaciją apie veiklos planų (išskyrus departamento metinį veiklos planą), sudarytų Kalėjimų departamento uždaviniams ir funkcijoms vykdyti, įgyvendinimo rezultatus, padėdamas valdyti aktualią informaciją tam, kad suplanuoti darbai būtų atliekami laiku;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu sudaro, su reikalingais administraciniais padaliniais ar darbuotojais suderina ir teikia Kalėjimų departamento direktoriui tvirtinti departamente rengiamų pasitarimų, posėdžių, kitų renginių darbotvarkes, rengia informacinių raštų apie organizuojamus posėdžius ir pasitarimus projektus, užtikrindamas reikalingos informacijos sklaidą;
 • teikia pasiūlymus Kalėjimų departamento direktoriui dėl vidaus administravimo procesų tobulinimo, organizacinės kultūros gerinimo ir gerosios patirties pavyzdžių panaudojimo, siekdamas užtikrinti veiksmingą Kalėjimų departamento veiklos administravimą ir informacijos valdymą šioms veiklos sritims tobulinti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir vertinant Kalėjimų departamento teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus, šiuos projektus derina (vizuoja), prognozuoja teisės aktų įtaką Kalėjimų departamento administravimo veiklai, siekdamas užtikrinti tinkamą Kalėjimų departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • suderinęs su Kalėjimų departamento direktoriumi teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms, lankosi jose, pagal kompetenciją duoda privalomus nurodymus trūkumams šalinti, užtikrindamas tinkamą Kalėjimų departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Kalėjimų departamentui teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautinėse organizacijose, analizuoja ir perima užsienio valstybių bausmių vykdymo sistemų patirtį;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją sudaro ir tvarko dokumentų bylas, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
 • vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo ar įstaigos vidaus administravimo užtikrinimo kontrolės srityje, arba vadybos, arba ekonomikos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, bausmių vykdymo sistemos veiklą;
 • mokėti rengti teisės aktų projektus, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti analitiškai vertinti problemas, savarankiškai rinktis darbo metodus ir rasti problemų sprendimo būdus, planuoti ir organizuoti veiklą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB client

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: