Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus Vyresnysis specialistas (darbo vieta Ukmergėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Darbo pobūdis

 • Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis –B3. Pareigybės kategorija – 9
 • Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus nustatant asmens teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, pirmojo ir antrojo laispnio valstybines pensijas ir priimti reikalingus sprendimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Priima prašymus ir dokumentus, reikalingus pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir dėl išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų mokėjimo, sustabdymo, atnaujinimo, mokėjimo būdo pakeitimo, pervedimo pensijos dalies į globos namų atsiskaitomąją sąskaitą, išmokos gavėjui mirus, mirusiajam priklausiusios negautos išmokos išmokėjimo ir kitus prašymus, susijusius su išmokų iš valstybės biudžeto mokėjimu. Duomenų bazėje patikrina apie paskirtas ir mokamas išmokas, formuoja išmokų iš valstybės biudžeto gavėjų bylas.
 • Priima prašymus ir dokumentus, reikalingus pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir nustatyta tvarka persiunčia juos atitinkamai valstybės institucijai. Rengia paklausimų projektus ir teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui.
 • Įvertina pateiktus dokumentus pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti, išmokoms iš valstybės biudžeto mokėti, kompensacijoms skirti ir mokėti ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
 • Suformuoja išmokų iš valstybės biudžeto ir kompensacijų bylas, rengia sprendimų skirti (neskirti) pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kompensacijas projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Tvirtina pateiktų dokumentų kopijas ir nuorašus.
 • Spausdina ir patikrina kompensacijų gavėjų korektūrų sąrašų duomenis, išmokų iš valstybės biudžeto gavėjų korektūrų sąrašų duomenis, turinčius įtakos išmokų iš valstybės biudžeto mokėjimui, rengia sprendimų projektus dėl išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo, pratęsimo ir teikia vyriausiajam specialistui tikrinti.
 • Informuoja (parengia lydraštį) asmenį dėl išmokos iš valstybės biudžeto, kompensacijos skyrimo/neskyrimo.
 • Rengia sprendimų projektus dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo mirusįjį laidojusiam asmeniui bei dėl negautos išmokos išmokėjimo asmeniui, kuriam paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, rengia pažymų notarų biurui projektus.
 • Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus, rengia raštų projektus išmokos gavėjams apie išskaitymų iš išmokų vykdymą.
 • Rengia raštų projektus atitinkamoms institucijoms išduoti dokumentus, reikalingus išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų skyrimui ir mokėjimui.
 • Informuoja išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų gavėjus apie išmokų skyrimo ir/ar mokėjimo termino pasibaigimą.
 • Paima neužbaigtas išmokų iš valstybės biudžeto, kompensacijų bylas ir jas padeda/gražina į neužbaigtų bylų saugyklą.
 • Dalyvauja išmokų iš valstybės biudžeto ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda jas į archyvą.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnyba, viešuoju administravimu, socialiniu draudimu, darbo santykiais, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius išmokų iš valstybės skyrimą ir mokėjimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo bei kitų išmokų srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: