Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - J.Kubiliaus g. 10, Vilnius) (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V- 268 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija)

PENSIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – stažas bei pajamos) kaupti, socialinio draudimo pensijoms, šalpos išmokoms, nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms, mokslininkų valstybinėms pensijoms, kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas (toliau – pensijos ir kompensacijos) skirti ir mokėti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – duomenų apie stažą bei pajamas kaupimo, pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tikrinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kompensacijų kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, skyrimą ir mokėjimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Nustatytas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintose Pensijų srities darbo procedūrose ir susijusias su:
5.1.1. duomenų apie asmenų stažą bei pajamas, įvestų į Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomąją sistemą (toliau – Išmokų taikomoji sistema), teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu ir duomenų apie asmenų stažą bei pajamas įrašymu į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą;
5.1.2. socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų skyrimu bei sprendimų dėl šių pensijų ir išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.3. valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu bei sprendimų dėl šių išmokų skyrimo priėmimu;
5.1.4. pensijų ir kompensacijų mokėjimo teisėtumo, pagrįstumo ir teisingumo tikrinimu, sprendimų dėl šių išmokų bei mirus išmokos gavėjui mokėjimo priėmimu.
5.2. Teikia socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.
5.3. Pasirašo paklausimus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus stažo ir pajamų duomenims kaupti bei pensijai ir kompensacijai skirti.
5.4. Tvirtina dokumentų, pateikiamų duomenims apie stažą bei pajamas kaupti, pensijoms ir kompensacijoms skirti, kopijas.
5.5. Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų ir kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Išmokų taikomąją sistemą ir kitais su pensijų bei kompensacijų skyrimo bei mokėjimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą veiklos sritimi susijusiais klausimais.
5.6. Fiksuoja ir analizuoja valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo, pensijų bei kompensacijų mokėjimo, dokumentų apie asmenų stažą bei pajamas vertinimo, duomenų įvedimo į Išmokų taikomąją sistemą klaidas, teikia informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.7. Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal pareigybės kompetenciją.
5.8. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus pagal pareigybės kompetenciją.
5.9. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų bei kaupiamųjų duomenų bylų inventorizaciją.
5.10. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.11. Dalyvauja analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulio, Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.12. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.13. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (82) »