Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Planavimo ir kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (elektros energetikos sektoriuje) techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir nustato:
 • ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
 • ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;
 • ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;
 • išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;
 • nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus eksploatuoti elektros energetikos įrenginius, pasirengimą atlikti numatytus darbus ir rengia nustatytos formos išvadas:
 • ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:
 • 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus;
 • - didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;
 • tiria elektros energetikos objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų;
 • organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą elektros energetikos sektoriuje:
 • rengia interneto svetainėje www.vei.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių elektros energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;
 • rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 1 ir 6 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami;
 • rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo schemų ir kitų Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC : 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC :2012)“ nurodytų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą elektros energetikos sektoriuje;
 • techniškai aptarnauja apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 patvirtintu Apeliacinės komisijos darbo reglamentu, posėdžius, kuriuose nagrinėjami darbuotojų, nesutinkančių su atestavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) sprendimais, pateikti skundai;
 • rengia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;
 • organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) išdavimą:
 • tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo, prižiūri leidimais reguliuojamą veiklą;
 • rengia ir Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie išduotus leidimus, nurodytus
 • 8 punkte, paskelbti VEI interneto svetainėje;
 • rengia ir nuolat atnaujina bei Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas paskelbti VEI interneto svetainėje;
 • sprendžia kitus su leidimų išdavimu susijusius klausimus;
 • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
 • atlieka efektyviai pagaminto remtino elektros energijos kiekio, pagrįsto naudingu šilumos poreikiu, vertinimą, ar gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys, pagrįstos naudingosios šilumos poreikiu ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį, taip pat ar gamybos režimas buvo būtinas įgyvendinti reikalavimui išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią;
 • planinių patikrinimų metu ar operatoriaus prašymu tikrina elektros energijos gamintojų elektros perdavimo sistemos operatoriui pateiktus duomenis, kai gamintojas siekia įgyti kilmės pažymėjimą, kad elektros energija yra pagaminta efektyvios kogeneracijos proceso metu;
 • atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir jų ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
 • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
 • rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę;
 • metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę elektros energetikos sektoriuje;
 • derina VEI teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą elektros energetikos sektoriuje;
 • rengia VEI veiklos planavimo dokumentų (strateginio veiklos plano, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;
 • rengia VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais ir teikia juos VEI viršininkui;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VEI viršininko, VEI viršininko pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: