Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Planavimo ir kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (šilumos, naftos ir naftos produktų) energetikos sektoriuje techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir nustato:
 • ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
 • ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;
 • ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;
 • išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;
 • nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus eksploatuoti energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) įrenginius, pasirengimą atlikti numatytus darbus ir rengia nustatytos formos išvadas:
 • ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:
 • šilumos įrenginių, kurių ties išėjimu terpės slėgis didesnis kaip 4,0 MPa, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
 • 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens vamzdynų šilumos tinklų eksploatavimo darbus;
 • didesnės kaip 1 MW galios turbinų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
 • naftos perdirbimo ūkio subjektų, perdirbančių 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių, 10 000 m3 ir didesnių terminalų ir saugyklų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
 • tiria energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
 • atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas;
 • vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis;
 • organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) sektoriuje:
 • rengia interneto svetainėje www.vei.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių šilumos, naftos ir naftos produktų energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;
 • rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami;
 • rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo schemų ir kitų Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą dujų ir šilumos energetikos sektoriuose;
 • rengia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (šilumos, naftos ir naftos produktų energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;
 • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
 • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
 • rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę;
 • metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos ir naftos ir naftos produktų energetikos sektoriuose;
 • atlieka VEI teritorinių skyrių veiklos patikrinimus;
 • derina VEI teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą šilumos, naftos ir naftos produktų energetikos sektoriuose;
 • atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę;
 • rengia VEI veiklos planavimo dokumentų (strateginio veiklos plano, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;
 • rengia VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais ir teikia juos VEI viršininkui;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir naftos ir naftos produktų energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • žinoti efektyvius šilumos, naftos produktų energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas, naftos ir naftos produktų transportavimo, laikymo technologijas;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

Other company job ads:

All ads of this company (124) »