Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. A-943

pakeistas 2019-07-18 įsakymu Nr. A-2422PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Plėtros programų ir investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) projektus, iš dalies finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšomis, koordinuoti Savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano rengimą, dalyvauti juos įgyvendinant ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos konkursus.III VEIKLOS SRITIS3. Vyriausiojo specialisto bendrosios veiklos sritys – investicijų projektų įgyvendinimas, plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas, strateginis planavimas.IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti patirties rengiant ir (ar) įgyvendinant ES struktūrinių fondų ar kitų finansinės paramos priemonių finansuojamus projektus arba administruojant įvairias projektų finansavimo programas;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės investicijų politiką, ES fondų investicijų panaudojimą, strateginį planavimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, taip pat ES teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų investicijas;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5 . Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. siekiant gauti ES fondų investicijų ir kitų šalies bei tarptautinių fondų ir programų lėšų, tinkamai panaudoti gautas lėšas ir įgyvendinti įvairius projektus:

5.1.1. analizuoti ES ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti Savivaldybės projektus;

5.1.2. kaupti informaciją apie nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas, skirtas Savivaldybės projektams įgyvendinti;

5.1.3. teikti derinti Kauno regiono plėtros tarybai projektinius pasiūlymus dėl jų įtraukimo į regiono projektų sąrašus;

5.1.4. dalyvauti paraiškų vertinimo procedūrose, derinti įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;

5.2. administruoti Savivaldybės įgyvendinamus projektus, kuriems skirta nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšų, rengti ataskaitinius dokumentus, organizuoti projektų pabaigos ataskaitų pateikimą, siekiant tinkamai, atsižvelgiant į finansinės paramos teikimo sąlygas, įgyvendinti projektus;

5.3. koordinuoti Savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano rengimą, dalyvauti juos įgyvendinant ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą, siekiant įgyvendinti miesto plėtros strategiją;

5.4. koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos konkursus, administruoti verslo skatinimo srities Savivaldybės programas, siekiant skaidriai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas savarankiškąsias savivaldybių funkcijas;

5.5. kuruoti skyriaus vedėjo priskirtas skyriaus reguliavimo sričiai priklausančias viešąsias įstaigas, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos priežiūrą;

5.6. atstovauti Savivaldybei Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, siekiant pristatyti Kauno miesto plėtros galimybes ir investicijų projektus;

5.7. konsultuoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas ir įmones nacionalinių, ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais, teikti metodinę pagalbą projektų vadovams ir projektų valdymo grupių nariams, siekiant tinkamai įgyvendinti projektus, kuriems skirta lėšų iš minėtų finansavimo šaltinių;

5.8. dalyvauti darbo grupių, komisijų ir įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, ES fondų investicijas ar kitus tarptautinius finansavimo šaltinius administruojančiomis institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

5.10. rengti pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl paraiškų teikimo, darbo grupių sudarymo, projektų įgyvendinimo ir ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo projektus, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

5.11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (81) »