Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. A-944

pakeistas 2019-07-18 įsakymu Nr. A-2421PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Plėtros programų ir investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – rengti investicijų projektus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, projektų aprašymus, paraiškas ir teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšoms gauti, vykdyti nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių paiešką Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) projektams finansuoti.III VEIKLOS SRITIS3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – investicijų projektų rengimas.IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti patirties rengiant ir (ar) įgyvendinant ES struktūrinių fondų ar kitų finansinės paramos priemonių finansuojamus projektus arba administruojant įvairias projektų finansavimo programas;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės investicijų politiką, ES fondų investicijų panaudojimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, taip pat ES teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų investicijas;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. siekiant gauti ES fondų investicijų ir kitų šalies bei tarptautinių fondų ir programų lėšų, tinkamai panaudoti gautas lėšas ir įgyvendinti įvairius projektus:

5.1.1. analizuoti ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti Savivaldybės projektus;

5.1.2. kaupti informaciją apie nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas, skirtas Savivaldybės projektams įgyvendinti;

5.1.3. rengti investicijų projektus, paraiškas, projektinę dokumentaciją, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų dokumentus ES fondų investicijoms, kitų tarptautinių finansavimo šaltinių ar Valstybės investicijų programos lėšoms gauti, atsižvelgiant į Savivaldybės politiką, strateginius miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;

5.1.4. atlikti pirminį investicijų projektų, projektų paraiškų ir lydimųjų dokumentų vertinimą;

5.1.5. organizuoti skyriaus inicijuotų ir finansavimo lėšų gavusių projektų įgyvendinimą;

5.2. administruoti Savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus, gavusius nacionalinę, ES fondų ar kitą tarptautinę finansinę paramą, rengti ataskaitinius dokumentus, organizuoti projektų pabaigos ataskaitų pateikimą, siekiant tinkamai, atsižvelgiant į finansinės paramos teikimo sąlygas, įgyvendinti projektus;

5.3. bendradarbiauti su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, ES fondų investicijas ar kitus tarptautinius finansavimo šaltinius administruojančiomis institucijomis, siekiant tinkamai įgyvendinti projektus, kuriems skirta ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšų;

5.4. konsultuoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas ir įmones nacionalinių, ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais, teikti metodinę pagalbą projektų vadovams bei projektų valdymo grupių nariams, siekiant tinkamai panaudoti ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas;

5.5. atstovauti Savivaldybei Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, siekiant pristatyti Kauno miesto plėtros galimybes ir investicijų projektus;

5.6. rengti pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl paraiškų teikimo, darbo grupių sudarymo, projektų įgyvendinimo ir ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

5.7. dalyvauti darbo grupių ir komisijų darbe, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir grupėms suformuluoti uždaviniai;

5.8. bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, ES fondų investicijas ar kitus tarptautinius finansavimo šaltinius administruojančiomis institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

5.9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: