Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Plutiškių seniūnijos seniūnas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Plutiškių seniūnijos (toliau tekste – Seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, administruoti Seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, padėti Savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei kontroliuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracijos) direktoriaus įsakymų nuostatas, kontroliuoja jų vykdymo eigą, informuoja apie tai Administracijos direktorių;
 • vadovauja Seniūnijai, kontroliuoja ir užtikrina Seniūnijos darbuotojų pareigų vykdymą;
 • užtikrindamas nenutrūkstamą Seniūnijos vykdomų procedūrų eigą, prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • atlieka Seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;
 • teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą; ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Administracijos direktoriui;
 • Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • išduoda leidimus laidoti;
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, dalyvauja Komisijai nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas; vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Savivaldybės tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, laikymosi priežiūrą;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • pagal kompetenciją išduoda leidimus prekiauti seniūnijos teritorijoje, nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • organizuoja Seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo. Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar Valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • pagal Seniūnijai priskirtą veiklos kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Seniūnijos nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų bei rengia Seniūnijos veiklos nuostatų, Seniūnijos seniūno ir kitų Seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • organizuoja Seniūnijos archyvo saugojimą, tvarkymą ir savalaikį jo perdavimą galutiniam saugojimui;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero rinkimus bei referendumus;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus. Apie pastebėtus smurto prieš vaiką ir vaiko nepriežiūros atvejus nedelsiant informuoja atitinkamas institucijas bei telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose ir pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • dalyvauja kuriant gyvenamųjų vietovių bendruomenes;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius duomenis institucijoms ir įstaigoms;
 • nustačius, kad seniūnijos teritorijoje gyvena 7–18 metų vaikai, nelankantys mokyklos, raštu informuoja Administracijos Švietimo skyrių;
 • nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus, konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo vietinių rinkliavų rinkimą;
 • dalyvauja organizuojant socialinės paramos teikimą;
 • kartu su kitomis Savivaldybės institucijomis teikia pasiūlymus Seniūnijos teritorijoje, rengiant ir įgyvendinant prevencines priemones, organizuojant gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, likviduojant jų padarinius;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, ekologinių, kaimo plėtros, gyventojų užimtumo ir kitas programas;
 • organizuoja paraiškų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priėmimą, žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimą;
 • Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja Seniūnijos veiklą, atsako už padalinio veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją - strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Seniūnijos veiklą Administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vertina Seniūnijos darbuotojų tarnybinę veiklą;
 • Administracijos direktoriaus sprendimu kitos seniūnijos seniūno nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų ir tarnybinių komandiruočių metu) atlieka tos seniūnijos seniūnui priskirtas funkcijas;
 • pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Seniūnijos funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: