Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos transporto saugos administracija

Darbo pobūdis

 • Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti asmens duomenų apsaugos bei korupcijos prevencijos priemones, siekiant pašalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – Administracija), vykdyti operatyvią, veiksmingą ir ilgalaikę kovą su korupcija, atlikti korupcinių pažeidimų tyrimą, užtikrinant Administracijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei veiklos gerinimą. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – asmens duomenų apsaugos ir specialiosios veiklos srities – korupcijos prevencijos ir kontrolės bei korupcinių pažeidimų tyrimo – funkcijas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;
 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymas, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose;
 • atlieka įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia siūlymus ir rekomendacijas kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant Administracijos kovos su korupcija programų ir planų projektus, organizuoja programų ir planų įgyvendinimą, apibendrina struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant programų ir planų priemones, teikia pasiūlymų Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui dėl jų tikslinimo siekiant išvengti korupcinių veikų;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Administracijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymas, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose;
 • atlieka įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia siūlymus ir rekomendacijas kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant Administracijos kovos su korupcija programų ir planų projektus, organizuoja programų ir planų įgyvendinimą, apibendrina struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant programų ir planų priemones, teikia pasiūlymų Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui dėl jų tikslinimo siekiant išvengti korupcinių veikų;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Administracijos veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
 • Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus Administracijos veiklos analizę antikorupciniu požiūriu ir pateikus motyvuotas išvadas, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl būdų ir priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;
 • atlieka antikorupcinį švietimą, skatina darbuotojus laikytis elgesio kodekse, antikorupcijos politikoje ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, siekiant išvengti korupcinių veikų ar interesų konflikto jų veikloje, nurodo, kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;
 • analizuoja pasirinktų Administracijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų duomenis, remdamasis privačių interesų deklaracijomis arba asmens prašymu rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą derintų su Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais;
 • Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Administracijoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ir (ar) asmenis, kurie įtariami įvykdę korupcines veikas, bei procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežasčių atsiradimui ar plitimui įstaigoje;
 • gavęs informacijos apie korupcines veikas, nedelsdamas informuoja Administracijos direktorių ir atitinkamas valstybės institucijas. Teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja užfiksuotas korupcines veikas pagrindžiančius faktus;
 • Administracijos direktoriaus ir (ar) skyriaus vedėjo nurodymu vertina vidaus kontrolės sistemos veikimą (Administracijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, funkcijų paskirstymą, darbo ir išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir teikia išvadas dėl minėtų sričių tobulinimo;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, siekdamas užkirsti kelią korupcinėms veikoms;
 • pagal kompetenciją atstovauja Administracijai;
 • kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
 • vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;
 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »