Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (koef. 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Viešųjų pirkimų tarnyba

Darbo pobūdis

 • Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti kaip vykdant procedūras, pasirašant sutartis ir jas vykdant laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu , Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) (taip pat ir finansuojamų Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose).III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
 • vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant VPĮ, PĮ, reikalavimus vykdant pirkimo sutartis ir vidaus sandorius (taip pat ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų) ir rengia išvadas;
 • įtarus Įstatymų ar su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoja perkančiąją organizaciją, perkantįjį subjektą ar suteikiančiąją instituciją (toliau – procedūrų vykdytojas) sustabdyti vykdomas procedūras iki procedūrų vykdytojo pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoja nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus (toliau – Įpareigojimas);
 • jei pirkimas vykdomas ES fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte, apie nustatytus pažeidimus informuoja instituciją, atsakingą už ES lėšomis finansuojamo projekto atranką ir jo įgyvendinimo priežiūrą;
 • kontroliuoja, kaip procedūrų vykdytojai vykdo Įpareigojimus;
 • nustačius Kuro taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vertinimo išvadą ir kitą susijusią informaciją perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;
 • GSPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiajai organizacijai ir perkančiajam subjektui pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti pirkimo procedūras;
 • Kuro taisyklėse nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus dėl pirkimų sutarties sąlygų keitimo;
 • vertina koncesijos dokumentų atitiktį KĮ nuostatoms iki jų paskelbimo;
 • vertina koncesijos suteikimo procedūras iki koncesijos sutarties sudarymo;
 • viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu teikia nuomonę dėl koncesijos sutarties pakeitimų atitikties KĮ reikalavimams;
 • nustačius teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;
 • nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
 • teisėsaugos ir institucijų, atsakingų už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą, prašymu, teikia išvadas dėl pirkimo vykdytojų parengtų pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo procedūrų, pirkimo sutarčių ir sudarytų vidaus sandorių vykdymo teisėtumo;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus pirkimų tvarkos pažeidimus, taip pat pirkimų gynybos ir saugumo srityje pažeidimų pobūdį ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas;
 • rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus;
 • bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
 • rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
 • formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
 • tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
 • vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba vadybos krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį;
 • išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
CVB client

Viešųjų pirkimų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: