Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius Vyriausiasis specialistas-6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-51


PROGRAMŲ KOORDINAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. Pareigybės charakteristika


1. Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS


2. Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir savalaikį neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą ir atsiskaitymą.


III. VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių koordinavimas.


IV. specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinio darbo arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (projektų rengimo, koordinavimo arba įgyvendinimo patirties);

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, neįgaliųjų socialinę integraciją, ir kitais su skyriaus veikla susijusiais teisės aktais bei išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos priemones: Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų, Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų, Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje veiksmų plano priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą;

5.2. padeda koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų, Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų ir kitų priemonių įgyvendinimą;

5.3. vykdydamas 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas funkcijas valstybės tarnautojas:

5.3.1. koordinuoja ir organizuoja įgyvendinamų priemonių atrankos ir finansavimo procedūras: užtikrina susijusios dokumentacijos rengimą ir pateikimą atsakingiems priemonių vykdytojams, koordinuoja ir vykdo konkurso būdu atrenkamų projektų atrankos konkursus, susirašinėjimą su atsakingais priemonių vykdytojais ir pareiškėjais, rengia su projektų atranka susijusią dokumentaciją, organizuoja Projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą, rengia Projektų vertinimo ir atrankos komisijų posėdžių protokolus, pranešimus pareiškėjams dėl projektų vertinimo, nagrinėja pareiškėjų skundus dėl projektų vertinimo;

5.3.2. organizuoja ir koordinuoja Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, rengia su priemonių įgyvendinimu susijusią dokumentaciją, kontroliuoja sutarčių pasirašymą ir vykdymą, priemonių vykdytojų atsiskaitymą, renka ir tikrina priemonių įgyvendinimo ataskaitas;

5.3.3. rengia pasiūlymus dėl konkurso būdu atrenkamų projektų atrankos ir vertinimo proceso, įgyvendinimo, jų vykdymui reikalingų lėšų poreikio aiškinamuosius raštus;

5.3.4. vykdo koordinuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir kontroliuoja vykdytojų atsiskaitymą dėl priemonių įgyvendinimo, renka ir tikrina priemonių įgyvendinimo ataskaitas, nagrinėja priemonių vykdytojų prašymus tikslinti projektų veiklas bei sąmatas;

5.3.5. kaupia informaciją, susijusią su koordinuojamų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimu ir pasiektais rezultatais, atlieka jos analizę. Pagal kompetenciją organizuoja informacijos, statistinių duomenų dėl koordinuojamų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių rinkimą ir sisteminimą;

5.3.6. rengia informaciją apie koordinuojamų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo ataskaitas, aiškinamuosius raštus;

5.3.7. konsultuoja priemonių, projektų vykdytojus bei pareiškėjus paraiškų pildymo, priemonių ir projektų vykdymo ir atsiskaitymo klausimais;

5.4. rengia temines apžvalgas, informacinius pranešimus. Informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, neįgaliųjų asociacijas;

5.5. pagal kompetenciją atstovauja Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) ministerijose, savivaldybėse, masinėse informacijos priemonėse, neįgaliųjų asociacijose bei kitose institucijose;

5.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, neįgaliųjų asociacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;

5.7. organizuoja informacinius seminarus, mokymus, viešas konsultacijas priemonių ir projektų vykdytojams;

5.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus priemonių, projektų finansavimo nuostatų ir (ar) kitų susijusių dokumentų tobulinimo, keitimo klausimais;

5.9. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;

5.10. vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: