Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti veiklos planavimo ir kitus strateginio planavimo dokumentus, ataskaitas bei įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) koordinuojamų ir įgyvendinamų neįgaliųjų socialinės integracijos programų ir priemonių (toliau - programų ir priemonių) planavimą bei stebėseną.

Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo tarpinstitucinių programų ir priemonių planų (Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metais priemonių plano, Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano ir kt.) įgyvendinimo stebėseną, koordinuoja priemonių vykdymą ir rengia jų įgyvendinimo ataskaitas. Analizuoja iš programų ir priemonių atsakingų vykdytojų gautą informaciją, seka programų ir priemonių tikslų įgyvendinimą, pasiektas vertinimo kriterijų reikšmes ir teikia departamento direktoriui išvadas ir siūlymus dėl programų ir/arba priemonių įgyvendinimo;
 • rengia departamento tikslams įgyvendinti reikalingus veiklos planavimo ir kitus strateginio planavimo dokumentus ir jų tikslinimus;
 • apibendrina iš departamento skyrių gautą informaciją ir rengia departamento ketvirtines bei metinę veiklos ataskaitas, kurias teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatytais terminais;
 • rengia departamento įgyvendinamų priemonių vykdymo bei vertinimo kriterijų ir jų reikšmių įvykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas;
 • rengia informaciją apie programų ir priemonių vertinimo kriterijų pasiekimo būklę, nustato metines rodiklių reikšmes ir pokyčius programų ir priemonių planų įgyvendinimo laikotarpiu;
 • kartu su institucijomis pagal jų kompetenciją administracinių duomenų pagrindu kasmet rengia statistinių rodiklių, apibūdinančių neįgaliųjų socialinę integraciją, sąrašą ir skelbia departamento tinklapyje;
 • koordinuoja priemones ir programas, skirtas sergančiųjų epilepsija socialinei reabilitacijai ir integracijai;
 • koordinuoja departamento kompetencijai priskirtas priemones ir programas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje;
 • rengia reikiamą dokumentaciją investicinių projektų ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų teikimui finansinei paramai gauti;
 • pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pranešimus visuomenei, kitą aktualią informaciją ir talpina departamento interneto svetainėje;
 • pagal kompetenciją konsultuoja programų ir priemonių atsakingus vykdytojus, kad būtų tinkamai įgyvendintos numatytos programos ir priemonės;
 • pagal kompetenciją organizuoja darbo grupes, pasitarimus, konferencijas, seminarus, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 • atstovauja departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose strateginio planavimo, programų ir priemonių planavimo ir stebėsenos klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, neįgaliųjų asociacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;
 • padeda vykdyti priemonių ir programų kontrolę;
 • vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (norminių teisės aktų arba metodinės medžiagos, ataskaitų rengimo, projektų rengimo, įgyvendinimo arba administravimo, neįgaliesiems skirtų priemonių stebėsenos ir analizės patirties);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais strateginį planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti departamento veiklos sričių teisės aktus, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle.
CVB client

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: