Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Radiacinės saugos centras

Darbo pobūdis

 • Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) direktoriui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką Centre bei užtikrinti veiksmingą Centro kokybės vadybos sistemos veiklą, ją organizuoti ir tobulinti.III. VEIKLOS SRITIS
 • Vyriausiojo specialisto bendrosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia savo metinių veiklos planų projektus ir ataskaitas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro metinių veiklos planų projektus ir ataskaitas;
 • teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro personalo valdymo politikos ir personalo sudėties formavimo;
 • pagal kompetenciją formuoja Centro kokybės vadybos sistemą, sistemingai stebi ir analizuoja jos efektyvumą, ją įgyvendina ir savo veikloje ja vadovaujasi, Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už kokybės vadybą Centre, teikia rekomendacijas dėl jos tobulinimo;
 • pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), priėmimo, perkėlimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, komandiruočių, kitais personalo valdymo klausimais ir Centro kokybės vadybos sistemos tobulinimo klausimais projektus, taip pat rengia ir vertina Centro kokybės vadybos sistemos dokumentų bei kitų dokumentų kokybės vadybos sistemos tobulinimo ir personalo valdymo klausimais projektus;
 • tvarko Valstybės tarnautojų registro ir pagal kompetenciją Finansų valdymo ir apskaitos sistemos duomenis;
 • koordinuoja ir organizuoja personalo adaptavimą ir integravimą Centre;
 • koordinuoja ir organizuoja atrankas į laisvas Centro darbuotojų pareigas ir konkursus į laisvas Centro valstybės tarnautojų pareigas;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų išdavimą ir veda jų apskaitą;
 • koordinuoja ir organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 • tvarko ir saugo Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka informuoja socialinio draudimo įstaigas apie priimtus, atleistus ir esančius atostogose valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • rengia Centro pareigybių sąrašo projektą, Centro etatų struktūros projektą, Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką bei teikia juos tvirtinti Centro direktoriui;
 • pagal kompetenciją pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kontroliuoja jų pildymą;
 • sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planą, organizuoja jo įgyvendinimą ir rezultatų vertinimą;
 • atsako už privačių interesų deklaravimo administravimo, konsultavimo, kontrolės bei viešųjų ir privačių interesų atitikties funkcijų vykdymą Centre ir sprendimus priimančių Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijos atlikimą;
 • organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Centras, administravimą, apsaugą ir kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia siūlymus dėl Centro kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimo ir keitimo, koreguoja ir teikia pastabas, pateiktiems derinti Centro kokybės vadybos sistemos dokumentų projektams, siekiant užtikrinti Centro kokybės vadybos sistemos dokumentų atitikimą Lietuvos standarto LST EN ISO 9001 reikalavimams;
 • pagal vidaus auditų metinį planą rengia medžiagą ir klausimynus vidaus auditams, vykdo planinius ir neplaninius vidaus auditus, koordinuoja vidaus audito grupės veiklą, rengia vidaus audito ataskaitas;
 • kontroliuoja korekcinių ir prevencinių priemonių įgyvendinimą, tikrina jų rezultatyvumą atlikus vidaus auditus;
 • rengia ir teikia Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktoriui ir skyrių vedėjams vadovybinę analizę pagal sertifikuotos srities veiklą;
 • inicijuoja ir organizuoja sertifikacinių ir priežiūros auditų atlikimą Centre, derina organizacinius klausimus su sertifikacine įstaiga;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus bei teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;
 • vykdo kitus su tarnybinių funkcijų vykdymu susijusius Centro direktoriaus ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisę, radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti žinių personalo valdymo srityje, žinoti pagrindinius personalo valdymo principus ir prioritetus, išmanyti tarptautinius ir Lietuvos standartus, reglamentuojančius kokybės vadybos sistemos ir vidaus auditų organizavimo pagrindus;
 • turėti darbo patirties personalo valdymo ar kokybės vadybos sistemos veiklos užtikrinimo srityje;
 • gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir vertinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo ir kokybės vadybos sistemos klausimais bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti profesinės etikos principus ir būti susipažinęs su bendradarbiavimo su tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijomis principais.
CVB client

Radiacinės saugos centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: