Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Radiacinės saugos centras

Darbo pobūdis

 • Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta planuoti ir organizuoti radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) mokymus, koordinuoti ir kontroliuoti radiacinės ir fizinės saugos mokymų vykdymą, rengti šios srities teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.III. VEIKLOS SRITIS
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro ir Skyriaus metinius veiklos planus ir įgyvendinant Centro ir Skyriaus metinių veiklos planų priemones radiacinės saugos mokymo srityje, rengia ataskaitas;
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės ir fizinės saugos mokymą, projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų šios srities teisės aktų projektų;
 • organizuoja ir prižiūri kitų Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų ir įstaigų bei tarptautinių organizacijų nukreiptų specialistų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą, dalyvauja organizuojant tarptautines konferencijas, seminarus, mokymo kursus, pratybas radiacinės saugos srityje;
 • rengia radiacinės saugos mokymo programų projektus ir organizuoja tokių programų rengimą, jeigu jos rengiamos kituose Centro padaliniuose, bei dalyvauja derinant kitų įstaigų, organizuojančių radiacinės saugos mokymą, pateiktas radiacinės ir fizinės saugos mokymo programas ir tvarkaraščius;
 • rengia ir diegia naujas mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo metodus, žinių vertinimo metodikas, arba inicijuoja jų parengimą kitose mokymo įstaigose, vykdančiose radiacinės saugos mokymą bei dalyvauja juos diegiant;
 • kaupia, saugo ir administruoja duomenis apie Centro ir kitų mokymo įstaigų, vykdančių radiacinės ir fizinės saugos mokymą, išduotus radiacinės saugos pažymėjimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, kaip įstaigos, vykdančios radiacinės ir fizinės saugos mokymus, laikosi teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinės ir fizinės saugos mokymą, nustatytų reikalavimų ir užtikrina mokymų kokybę;
 • rengia atskirų tikslinių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo grupių radiacinės ir (ar) saugos mokymo tvarkaraščius, mokymo kursų ir pratybų metu pateikiamą medžiagą, mokymo metodikas, komplektuoja mokymo grupes, rengia dalomąją mokymo medžiagą, rūpinasi mokymo renginių organizavimu bei įgyvendinimu, užtikrina ir vertina renginių organizavimo kokybę;
 • organizuoja studentų, mokinių ir kitų suinteresuotų asmenų, atvykstančių į Centrą, supažindinimą su Centro veikla;
 • organizuoja Centro ir kitų Lietuvos organizacijų atstovų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros regioninius techninio bendradarbiavimo projektus;
 • organizuoja asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos asmenis, atsakingus už radiacinę ir (ar) fizinę saugą, ir asmenų grupes, atestavimą;
 • koordinuoja ir dalyvauja organizuojant asmenų, baigusių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymus, radiacinės ir (ar) fizinės saugos žinių vertinimą;
 • rengia ataskaitų dėl radiacinės ir fizinės saugos mokymo, atsakymų į klausimynus tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio valstybėms projektus;
 • pagal kompetenciją rengia ir nustatyta tvarka teikia visuomenei ir visuomenės informavimo priemonėms informacinių pranešimų projektus radiacinės ir fizinės saugos mokymo klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus bei teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją konsultuoja asmenis, teikia metodinę pagalbą radiacinės ir fizinės saugos mokymo klausimais;
 • įgyvendina kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Centro direktoriaus ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, sveikatos, gyventojų ir aplinkos radiacinę ir fizinę saugą, radiacinės ir fizinės saugos mokymą ir sugebėti jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba biofizikos studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);
 • turėti darbo patirties radiacinės ar fizinės saugos arba mokymų organizavimo srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarptautinio bendradarbiavimo principus.
CVB client

Radiacinės saugos centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: