Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazėje ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais, įrašo nustatyta tvarka SD pranešimuose pateiktus duomenis į Registro duomenų bazę.
 • Įrašo informaciją pagal draudėjų pateikiamus raštus į Dokumentų valdymo sistemą apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis.
 • Įrašo į Registro duomenų bazę duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.
 • Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Tvarko ir įrašo/perkelia į Registro duomenų bazę savarankiškai dirbančių asmenų duomenis apie draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas.
 • Tikrina ir įrašo į Registro duomenų bazę laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti.
 • Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.
 • Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas).
 • Skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas.
 • Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą.
 • Rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo, sprendimų projektus dėl išieškotos sumos dalies, viršijančios draudėjo skolą, grąžinimo.
 • Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, parengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui.
 • Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia atsakingam vyriausiajam specialistui.
 • Formuoja sąrašus apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos už mokestinius metus, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos teikiamus deklaracijų duomenis. Remiantis šiais sąrašais, tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje ir apskaito finansinėse ataskaitose.
 • Kontroliuoja, ar draudėjai vykdo patikrinimo aktuose nurodytus reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo ir papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimo.
 • Suteikia draudėjams draudėjų kodus, parengia ir išsiunčia pranešimus apie priskirtą draudėjo kodą bei priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Tvarko draudėjų, pakeitusių buveinės vietą, duomenis Registro duomenų bazėje. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus.
 • Administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Tvarko draudėjais registruotų ES ar EEE valstybės narės, ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavių ir jų apdraustųjų, kuriems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Užsienio išmokų tarnyba) išduotos E101 LT formos pažymos arba A1 pažymėjimai, duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Tvarko asmenų, kuriems Užsienio išmokų tarnybos išduotos E 101 LT formos pažymos arba A1 pažymėjimai, tuo pačiu metu dirbančių Lietuvoje ir savarankiškai dirbančių ES ar EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, valstybinį socialinį draudimą Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones bei atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Skyriaus vedėjui arba jo pavaduotojui pavedus, rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
 • Skyriaus vedėjui, jo pavaduotojui ar kuruojančiam vyriausiajam specialistui pavedus, vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas pagal pareigybės kompetenciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirtį duomenų tvarkymo srityje.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: