Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Registro skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras) pagrįstumui įvertinti, sprendimų dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registre projektų rengimui ir sprendimų priėmimui.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Užtikrina apdraustųjų asmenų duomenų naudojimą pagal paskirtį.
 • Nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų asmenų prašymų dėl duomenų tikslinimo pagrįstumą, rengia išvadas ir/ar sprendimų projektus dėl duomenų tikslinimo.
 • Priima sprendimus dėl didelės rizikos nekeliančio draudžiamųjų pajamų dydžio ar draudimo laikotarpio pokyčio duomenų tikslinimo ir perduoda atsakingiems specialistams įrašyti duomenis į Registrą. Informuoja nustatytais atvejais draudėjus ir apdraustuosius apie atliktus tikslinimus.
 • Nagrinėja prašymus ir rengia sprendimų projektus dėl socialinio draudimo duomenų iki 1994 m. tikslinimo Registre.
 • Atlieka draudėjo dokumentų, pagrindžiančių apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimą Registre, patikrinimą.
 • Tvarko Registro duomenų bazėje Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytų asmenų duomenis apie valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis, analizuoja ir vertina programiniu būdu suformuotus siūlomų draudimo valstybės lėšomis pakeitimų sąrašus, rengia sprendimų dėl duomenų tikslinimo Registro duomenų bazėje projektus. Rengia raštų ir paklausimų savivaldybėms projektus Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Analizuoja draudėjų, kurie laiku nepateikė socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai), sąrašus, aiškinasi nepateikimo priežastis, siunčia reikalavimus draudėjams dėl poveikio priemonių taikymo.
 • Analizuoja draudėjų pateiktus duomenis apie apdraustųjų nulines draudžiamąsias pajamas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui.
 • Analizuoja atvejus ir įvertina priežastis, kai SD pranešimus draudėjai pateikia nepasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, teikia siūlymus už kontrolę atsakingam specialistui dėl poveikio priemonių taikymo.
 • Analizuoja rizikingų draudėjų, kurių darbuotojų darbo užmokestis yra mažesnis negu minimalioji mėnesinė alga arba identifikuojami rizikingi pokyčiai teikiant informaciją socialiniam draudimui, duomenis, ruošia medžiagą pokalbiams su šių draudėjų vadovais.
 • Tikrina specialistų suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų suvestinių teisingumą, rengia ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų suvestinę ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) Finansų skyriui.
 • Nagrinėja paklausimus/skundus dėl sudėtingų duomenų tikslinimo/tvarkymo Registre atvejų, rengia motyvuotų atsakymų projektus.
 • Rengia išvadų dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų projektus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams.
 • Kontroliuoja Skyriaus atsakingų specialistų tvarkomų dokumentų bylų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą iki jų perdavimo į Teritorinio skyriaus archyvą, pagal patvirtintą Skyriaus dokumentacijos planą.
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Analizuoja veiklos rodiklius, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, teikia Skyriaus vedėjui arba vedėjo pavaduotojui siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones bei atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Skyriaus vedėjui arba jo pavaduotojui pavedus, rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirtį duomenų tvarkymo srityje.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį draudimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti kuruojamų specialistų darbą, formuluoti užduotis, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: