Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Reguliuojamų kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Darbo pobūdis

 • Ekonominio reguliavimo departamento Reguliuojamų kainų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti geležinkelių transporto rinkos priežiūrą, siekiant sudaryti veiksmingos konkurencijos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje egzistavimo ir plėtros sąlygas pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tarnybos iniciatyva ar pagal gautus pareiškėjų skundus nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelių įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo; Tinklo nuostatų, kuriuos privalo parengti ir paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, turinio, kiek tai susiję su prieiga prie viešosios geležinkelių infrastruktūros, geležinkelių paslaugų įrenginių ir juos teikiamų paslaugų; viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo;
 • atlieka Tarnybos priimtų sprendimų vykdymo priežiūrą ir inicijuoja sankcijų už šių sprendimų nevykdymą skyrimo procedūras, taip pat kompetentingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl šių sankcijų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • renka, kaupia, sistemina ir analizuoja geležinkelių transporto rinkos dalyvių Tarnybai pateiktus duomenis apie jų vykdytą veiklą; gautus duomenis suveda į duomenų bazes; atlieka statistinių duomenų surinkimo kontrolę ir duomenų nepateikimo prevenciją;
 • teikia statistinių duomenų ataskaitas Europos Komisijai ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • rengia Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus vystymosi analitines apžvalgas, kuriose analizuoja geležinkelių transporto rinkos vystymosi tendencijas, prognozuoja šio sektoriaus vystymąsi;
 • inicijuoja ir vykdo konsultacijas su keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų naudotojų atstovais, siekiant atsižvelgti į jų nuomonę dėl konkurencijos geležinkelių transporto srityje, apibendrina konsultacijų rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl konsultacijų metu iškeltų problemų sprendimo;
 • konsultuoja bei teikia metodinę pagalbą geležinkelių transporto rinkos dalyviams Lietuvos geležinkelių transporto rinkos reguliavimo klausimais;
 • rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos institucijų ir kitų šalių reguliavimo institucijų bei tarptautinių organizacijų paklausimus geležinkelių transporto rinkos priežiūros klausimais, pildo anketas ir klausimynus;
 • nagrinėja kitų šalių reguliavimo praktiką, rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitiems struktūriniams padaliniams apie geležinkelių transporto rinkos reguliavimo tobulinimą;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ir teikia pasiūlymus Tarnybos rengiamiems raštų, ataskaitų, teisės aktų, kitų dokumentų, o taip pat kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir Europos Sąjungos institucijų rengiamiems dokumentų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimu, projektams;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis, Europos Sąjungos valstybių narių rinkos reguliuotojais ir atstovauja Tarnybą dalyvaudamas tarptautinių organizacijų bei Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijų mokslų srities (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir jį įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, susijusiais su geležinkelių transporto rinkos reguliavimu, bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis ir rekomendacijomis geležinkelių transporto srityse;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyviai ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų valdymo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame būtų įdiegta Microsoft Windows operacinė sistema, bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: