Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. O1E-37

(2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. O1E-131

redakcija)DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO

RINKOS PLĖTROS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatas ir užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą, atstovauti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) dalyvaujant darbo grupėse ir užtikrinant regioninį bendradarbiavimą, atlikti kitas Skyriaus kompetencijai priskirtas užduotis.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorius.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (teisės ar ekonomikos ar vadybos ar verslo administravimo bakalauras);

4.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja perdavimo sistemos operatoriaus pateiktus dokumentus Tarybos derinimui ar tvirtinimui pagal Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatas, pagal poreikį teikia pastabas dėl jų bei rengia ir teikia medžiagą Tarybos posėdžiams;

5.2. bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais;

5.3. atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos priskirtų darbo grupių veikloje;

5.4. pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams;

5.5. pagal poreikį rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

5.6. esant poreikiui dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;

5.7. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

5.8. atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi;

5.9. dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: