Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

 • Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir dalyvauti rengiant saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos politikos ir strategijos formavimo dokumentus, teisės aktus, programas, norminius dokumentus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia arba dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su saugomomis teritorijomis, kraštovaizdžiu, projektus;
 • teikia išvadas dėl teisės aktų projektų, susijusių su saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsauga;
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių Baltijos jūros krantotvarkos priemones, projektus, organizuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos rengimą, koordinuoja jos įgyvendinimą, organizuoja programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymą ir veiklą;
 • pagal atsakingų institucijų išvadas rengia pritarimo ar nepritarimo raštus dėl naujų statinių statybos Pajūrio juostoje, nagrinėja jūrų uostų atkūrimo ir plėtros SPAV atvejus;
 • organizuoja JT konvencijos dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje, nuostatų įgyvendinimą, sprendžia ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupėje dėl dykumėjimo keliamas problemas, dalyvauja posėdžiuose;
 • pagal Helsinkio konvencijos (HELCOM) rekomendacijas dėl jūros buveinių, floros ir faunos apsaugos rengia teisės aktų projektus, inicijuoja šių duomenų kaupimo sistemos sukūrimą;
 • dalyvauja HELCOM darbo grupės, sprendžiančios jūros buveinių, floros ir faunos apsaugos klausimus ir Europos Komisijos jūrinių klausimų ekspertų darbo grupės posėdžiuose;
 • dalyvauja Europos Komisijos rekomendacijos dėl Integruoto kranto zonos valdymo (ICZM) ir dviejų EBPO rekomendacijų dėl Integruoto kranto zonos valdymo įgyvendinimo darbe, dalyvauja ekspertų darbo grupių dėl ICZM susitikimuose;
 • dalyvauja UNESCO Pasaulio paveldo centro sprendimų, susijusių su Kuršių nerija, įgyvendinimo darbe, organizuoja Kuršių nerijos valdymo plano rengimą ir reikiamos medžiagos UNESCO renginiams ir struktūroms parengimą ir pateikimą;
 • nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos klausimais;
 • nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vykdant šias funkcijas:
 • rengiant Pajūrio juostos įstatymo pakeitimus;
 • rengiant Valstybinio aplinkos monitoringo programos dalis, skirtas jūros buveinių, floros ir faunos išsaugojimo būklei stebėti.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su gamtos apsaugos, saugomų teritorijų, pajūrio juostos apsaugos ir tvarkymo aktualiomis problemomis;
 • būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reguliuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę, derinant nacionalinių saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos teisės aktų nuostatas su ES teisės aktų ir kitų tarptautinių dokumentų nuostatomis, gebėti rengti teisės aktų projektus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: