Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti valdyti personalą Savivaldybės administracijoje, užtikrinant tvarkingą administracijos personalo administravimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal skyriaus vedėjo priskirtas kuravimo sritis vykdo šias funkcijas:
 • nustatyta tvarka organizuoja konkursus ir atrankas dėl priėmimo į valstybės tarnybą, rengia teisės aktus dėl komisijos sudarymo, atlieka viešo konkurso komisijos sekretoriaus funkcijas, formuoja viešo konkurso protokolų ir pretendentų pateiktų dokumentų bylas, skaičiuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažą, rengia pažymas apie darbuotojo darbą, formuoja, tvarko ir kaupia asmens bylas, formuoja atleistų asmenų asmens bylas perduoti savivaldybės archyvui;
 • nustatyta tvarka organizuoja atranką į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, atlieka pretendentų atrankos komisijos sekretoriaus funkcijas, formuoja atrankos komisijos posėdžių protokolų ir pretendentų pateiktų dokumentų bylas, rengia pažymas apie darbuotojo darbą, formuoja atleistų asmenų asmens bylas perduoti savivaldybės archyvui;
 • rengia priimamo į darbą personalo darbo sutartis ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą;
 • teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
 • rengia teisės aktų projektus dėl nuobaudų skyrimo Savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos sekretoriato personalui, teisės aktų nustatytais terminais su priimtais teisės aktais supažindina personalą pasirašytinai;
 • atlieka kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę, teikia išvadas skyriaus vedėjui ir rengia ataskaitas;
 • rengia ir tvarko tvarkos aprašus (darbuotojų skatinimo, vidaus tvarkos bei kt.), reglamentuojančius personalo valdymą, ir organizuoja jų laikymosi kontrolę;
 • analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl pareiginės algos, priedų, priemokų skyrimo ir nustatymo;
 • dalyvauja komisijų veikloje, tiriant tarnybinius (drausmės) pažeidimus ir teikia išvadas dėl nuobaudų skyrimo;
 • analizuoja struktūrinių padalinių nuostatų atitiktį patvirtintiems Savivaldybės administracijos nuostatams bei rengia teisės aktų projektus dėl jų patvirtinimo;
 • analizuoja padalinių pateiktus tvirtinti pareigybių aprašymus, tikrina jų atitiktį teisės aktams bei rengia teisės aktų projektus dėl jų patvirtinimo;
 • suveda duomenis, reikalingus darbo užmokesčiui apskaičiuoti, į Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą ,,Biudžetas VS“;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje;
 • nustatyta tvarka registruoja skyriaus gaunamuosius ir siunčiamuosius raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje;
 • nustatyta tvarka vykdo personalo adaptavimą, supažindina pasirašytinai naujai priimtą personalą su padalinio (įstaigos) nuostatais, pareigybės aprašymu, personalo valdymą reglamentuojančių tvarkų aprašais;
 • parengia ir teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;
 • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas;
 • nustatyta tvarka organizuoja bendradarbiavimą su darbuotojų atstovais;
 • rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pasirašytinai Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pažymėjimus;
 • tikrina Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymo teisingumą ir pasirašo, informuoja skyriaus vedėją apie darbo laiko režimo pažeidimus;
 • seka Savivaldybės administracijos darbuotojų laikino nedarbingumo apskaitą ir kontroliuoja terminus;
 • rengia ir nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais (dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, valstybės tarnybos termino pratęsimo, studentų praktikos atlikimo ir t. t.);
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • privačių interesų deklaravimo (duomenų bazėje) informacinėje sistemoje (IDIS) sukuria ir administruoja naudotojus, analizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijas, pareikalavus teikia išvadas;
 • atlieka skyriaus vedėjo funkcijas, skyriaus vedėjui laikinai negalint vykdyti pareigų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu;
 • pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 • dalyvauja rengiant projektus lėšoms pritraukti iš Europos Sąjungos finansavimo šaltinių.
 • Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje viešojo administravimo įstaigose;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, personalo valdymą, darbo santykius, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, archyvo dokumentacijos tvarkymą;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: