Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (skyriaus) vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Trakai - Trakų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (skyriaus) vedėjas – yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 14
 • Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – Vidaus audito tarnyba) vadovo pareigybė reikalinga vadovauti šiai tarnybai ir atsakyti už jos veiklą, savarankiškai organizuoti darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus nuostatus, užtikrinti Vidaus audito tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. III.

Siekdamas Vidaus audito tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
 • atsako už vidaus audito tarnybos veiklą ir savarankiškai organizuoja Vidaus audito tarnybos darbą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Vidaus audito tarnybos nuostatus;
 • parengia ir teikia Savivaldybės administracijos vadovui tvirtinti Vidaus audito tarnybos vidaus audito metodiką teisės aktų nustatyta tvarka;
 • planuoja Vidaus audito tarnybos veiklą, sudaro strateginius ir metinius Vidaus audito tarnybos veiklos planus, atsižvelgiant į įstaigos rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su su savivaldybės administracijos direktoriumi;
 • siekiant tarpusavio veiklos koordinavimo, iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos ateinančių metų Vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą teikia Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, iki lapkričio 15 d. – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;
 • iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateiktia Finansų ministerijai, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės merui, jei gaunamas jo prašymas, metinę Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie vidaus kontrolės veikimą audituotuose subjektuose;
 • atlieka vidaus auditus, įtrauktus į veiklos planus, ir jų rezultatų pagrindu formuluoja išvadas bei rekomendacijas;
 • organizuoja ir atlieka parengto vidaus audito ataskaitos projekto aptarimą su audituoto subjekto vadovais bei atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
 • atlikus vidaus auditą, teikia vidaus audito ataskaitą savivaldybės administracijos direktoriui ir audituoto subjekto vadovui;
 • gavus rašytinį prašymą, vidaus audito ataskaitas teikia savivaldybės merui, savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, savivaldybės kontrolieriui;
 • esant poreikiui, rengia vidaus audito ataskaitų santraukas;
 • derina audituotų subjektų parengtus rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, įgyvendinimo priemonių planus;
 • užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;
 • atstovauja Trakų rajono savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 • vidaus audito metu nustačius pažeidimus, nagrinėtinus atitinkamų teisėsaugos institucijų, vidaus audito dokumentus perduoda teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;
 • pataria savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės administracijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 • vadovaujantis LR Finansų ministerijos nustatyta tvarka atlieka vidaus audito poreikio įvertinimo analizę;
 • parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių pareigybių aprašymus; pagal kompetenciją atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo nustatytas funkcijas, teikia pasiūlymus dėl padalinio nuostatų pakeitimo;
 • nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus, taip pat sudaro sąlygas Vidaus audito tarnybos vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius;
 • laikosi vidaus auditorių profesinės etikos principų ir normų bei kontroliuoja, ar jų laikosi vidaus auditą atliekantys Vidaus audito tarnybos darbuotojai;
 • vykdo kitus su vidaus audito funkcija susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos, arba viešojo administravimo, arba teisės krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, programų vertinimą, raštvedybą ir dokumentų saugojimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles.
CVB client

Trakų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: