Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)Pareiginės algos koeficientas 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kalvarija - Kalvarijos savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Kalvarijos savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  • Valstybės sveikatos politikos įgyvendinimas Kalvarijos savivaldybėje. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos, įgyvendinant sveikatos ir socialines programas, derinimas, įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinės priežiūros organizavimas, triukšmo prevencijos savivaldybėje vykdymas, sveikatos priežiūros organizavimas savivaldybės mokyklose.
  • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  • įgyvendina savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką;
  • derina savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas; organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia jas bendruomenės sveikatos tarybai ir, jai pritarus, programas teikia tvirtinti tarybai;
  • organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos programos, sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
  • numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomeninės sveikatos priežiūros ir farmacijos);
  • organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus administracijos direktoriui, informuoja apie tai gyventojus;
  • teikia administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
  • savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo ar likvidavimo;
  • sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
  • rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu;
  • prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų;
  • užtikrina privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, organizuoja jo laikymosi kontrolę;
  • pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus sudaro Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, teikia jas tvirtinti savivaldybės tarybai ar jos pavedimu savivaldos vykdomosioms institucijoms, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
  • rengia ir teikia sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
  • teikia tarybai pasiūlymus dėl pavojaus ir žalos visuomenės sveikatai paskelbimo savivaldybėje;
  • organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
  • organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projektų rengimą;
  • organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
  • kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;
  • nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
  • teikia administracijos direktoriui pasiūlymus konkrečiais pirminės sveikatinimo veiklos organizavimo klausimais, domisi, kaip šie klausimai sprendžiami;
  • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės sveikatos programų rengimo ir išvadas dėl jų projektų;
  • informuoja ir konsultuoja valstybinės sveikatos politikos įgyvendinimo klausimais administracijos direktorių;
  • dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai;
  • nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus, konferencijas ir renginius sveikatinimo veiklos klausimais;
  • sudaro ekspertų komisijas jo kompetencijos klausimams nagrinėti ir išvadoms pateikti;
  • dalyvauja savivaldybės ekstremalių sveikatai situacijų valdymo centro darbe, derina savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos ekstremalių situacijų atvejais planus;
  • surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijos nevykdymo ar vykdymo ne laiku atvejais (ANK 46 str.) ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimo (ANK 48 str.);
  • koordinuoja savivaldybės maudyklų stebėsenos ir priežiūros įgyvendinimą;
  • koordinuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijas;
  • informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų neatitinkančius savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, o savivaldybės tarybą – apie savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, priimtus sprendimus sveikatos priežiūros srityje;
  • dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamuose posėdžiuose, kai svarstomi pirminės sveikatos priežiūros klausimai, pareiškia savo nuomonę apie juose svarstomus projektus, siūlo atitinkamas jų pataisas, jeigu projektai ar jų dalys prieštarauja sveikatinimo veiklos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • rengia savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pasitarimus ir jiems pirmininkauja, kai svarstomi sveikatinimo veiklos savivaldybėje klausimai;
  • direktoriui pavedus, pavaduoja kitą administracijos darbuotoją atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais;
  • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
  • vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

  • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą;
  • turėti 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo srityse;
  • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;
  • išmanyti raštvedybą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūrą;
  • turėti sveikatinimo veiklos organizavimo ir valdymo žinių, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Kalvarijos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: